Pedagogika WCZESNOSZKOLNA i PRZEDSZKOLNA

PROFIL KSZTAŁCENIA: PRAKTYCZNY

POZIOM KSZTAŁCENIA: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

FORMA STUDIÓW: STACJONARNE

CZAS TRWANIA STUDIÓW: 5 LAT, 10 semestrów

Kształcenie nauczycieli wczesnej edukacji w PUZ

Od dekady z sukcesem kształcimy nauczycieli przedszkoli i edukacji zintegrowanej w ramach trzyletnich studiów licencjackich na kierunku pedagogika. Do tej pory, by uzyskać tytuł magistra nasi absolwenci podejmowali studia magisterskie uzupełniające na uniwersytetach w Toruniu, Bydgoszczy, Łodzi, Warszawie, Poznaniu lub innych uczelniach. Teraz tworzymy możliwość uzyskania tytułu magistra pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w murach naszej uczelni.

Program studiów

Zgodnie z nowymi regulacjami od 2019 roku kształcenie nauczycieli wczesnej edukacji możliwe jest już wyłącznie w trybie pięcioletnich studiów magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Program tych studiów musi ponadto spełniać precyzyjnie określone w ministerialnym rozporządzeniu standardy, co ma zapewnić najwyższą jakość kształcenia przyszłych nauczycieli. Oceniając nasz program Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie odniosła się zarówno do jego zgodności z tymi standardami, jak i do efektów kształcenia właściwych dla profilu praktycznego oraz sposobu ich weryfikacji, warunków w jakich proces kształcenia będzie realizowany oraz możliwości zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia.

Współpraca z UMK

Kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna utworzony został we współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, którego pracownicy także pozytywnie ocenili stworzony przez nas program studiów. Zawarte między uczelniami porozumienie zakłada ponadto współpracę w zakresie systematycznej oceny i doskonalenia tego programu, a także współpracę w zakresie wspólnych badań naukowych i prac rozwojowych, wymiany kadry naukowej i studentów, a także wymiany materiałów, informacji i wiedzy praktycznej.

Kwalifikacje

Absolwent kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna posiada specjalistyczne kwalifikacje oraz uprawnienia do pracy na stanowisku nauczyciela-wychowawcy w placówkach edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, w klasach „0” oraz we wszelkiego typu instytucjach zajmujących się edukacją dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Może też być też zatrudniony na stanowisku opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.
W toku studiów student zdobywa gruntowne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne, a na-stępnie merytoryczne i metodyczne do pracy z dziećmi w przedszkolu i klasach 1-3. W efekcie potrafi właściwie dobierać i oceniać metody, procedury i dobre praktyki do realizacji zadań i rozwiązywania problemów w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Umie kierować procesami kształcenia i wychowania w grupie, a także w relacji zindywidualizowanej, uwzględniając potrzeby i możliwości każdego dziecka. Umie też animować prace nad wspieraniem rozwoju uczniów, inspirować ich do samokształcenia oraz oceniać jakość działań realizowanych w tej sferze.

Język angielski

Absolwenci będą mogli ze swobodą realizować podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej program naszych studiów obejmuje także naukę i doskonalenie znajomości języka angielskiego, a także metodyki jego nauczania we wczesnej edukacji. 

Uczenie w działaniu

Studia mają profil praktyczny, dlatego 2/3 zajęć realizowanych jest w formach aktywnych. Treści poszczególnych modułów i przedmiotów są bezpośrednio skorelowane z uczeniem się w działaniu stanowiącym rdzeń przygotowania studentów do nauczycielskiej profesji. Przez uczenie się w działaniu rozumie się zarówno zajęcia realizowane poza uczelnią – praktykę (w przedszkolu/szkole/placówce), zajęcia realizowane w Przedszkolu Akademickim PUZ, jak i realizowane w uczelni – oparte m. in. na analizie studiów przypadków, symulacjach oraz design thinking, umożliwiające wieloaspektowe zastosowanie poznanej teorii w pragmatyce pedagogicznej.

Personalizacja

Student na każdym etapie przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela będzie miał możliwość otrzymania indywidualnego wsparcia ze strony uczelni służącego zwiększaniu świadomości w zakresie poziomu dojrzałości i gotowości do pracy w tej profesji. W połączeniu z praktycznością programu studiów pozwoli mu to dostrzegać komplementarność i sens procesu kształcenia, w którym uczestniczy i który jednocześnie współtworzy. 

Kadra i infrastruktura

Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym prowadzone będą w takich warunkach i w taki sposób, by umożliwić studentom bezpośrednie wykonywanie określonych czynności praktycznych. Poza Przedszkolem Akademickim, które dla kierunku pełni funkcję przedszkola ćwiczeń, wykorzystamy w tym celu bogato wyposażone pracownie: edukacji polonistycznej, edukacji muzycznej, gier i zabaw, edukacji matematycznej i środowiskowej, edukacji plastycznej i technicznej. Zajęcia prowadzone będą przez wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, w tym osoby legitymujące się doświadczeniem zawodowym, praktycznym, zdobytym poza uczelnią wyższą. Sprawdzone w dotychczasowej działalności zakładu pedagogiki kompetencje i umiejętności naszych pracowników dają przy tym gwarancję pozytywnej atmosfery studiowania: przyjaznych relacji, życzliwości i otwartości na potrzeby studenta.

Wiesz już, co chcesz studiować?

Zrób kolejny krok i zacznij studia w PWSZ

Opłaty za postępowanie rekrutacyjne

Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2020/2021 w PUZ we Włocławku wynosi 85,00 zł.

Opłaty można dokonać za pośrednictwem poczty (druk przekazu do pobrania w IRK) lub przelewem na rachunek bankowy nr: 72 1540 1069 2001 8720 6079 0001

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia jest bezzwrotna!

Z opłaty zwolnieni są wychowankowie domów dziecka oraz pełne sieroty, które nie ukończyły 25 lat oraz osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Terminy rekrutacji na rok akademicki 2020/2021

Rekrutacja elektroniczna: od 1 czerwca 2020 r. do 25 sierpnia 2020 r.
Termin składania dokumentów od 22 czerwca 2020 r. do 25 sierpnia 2020 r.
Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego 28 sierpnia 2020 r.

Skip to content