kierunek Pielęgniarstwo

Poziom kształcenia: studia I stopnia

Profil kształcenia: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne (bezpłatne)

Czas trwania studiów stacjonarnych 3 lata, 6 semestrów (zajęcia od poniedziałku do piątku)

Adresaci studiów pierwszego stopnia

  • osoby bez przygotowania zawodowego, posiadające świadectwo dojrzałości;
  • osoby, które ukończyły szkoły pomaturalne kształcące w innych zawodach, posiadające świadectwo dojrzałości i chcą uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe ;
  • osoby, które posiadają świadectwo dojrzałości i są aktualnie czynne zawodowo oraz wykonują inny zawód medyczny (np. położna, ratownik medyczny, fizjoterapeuta, opiekun medyczny) i chcą uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe.

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta

uzyskiwany przez absolwenta: licencjat pielęgniarstwa – uprawnia do podjęcia studiów II stopnia oraz  kształcenia podyplomowego, adresowanego do pielęgniarek.

Sylwetka absolwenta

Absolwent wykazuje znajomość prawnych, etycznych i społecznych uwarunkowań odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki. Potrafi samodzielnie organizować, planować i sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę pielęgniarską nad osobą chorą, z niepełnosprawnością i umierającą, wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej. Standardy kształcenia na kierunku pielęgniarstwo uwzględniają kompetencje absolwenta do wystawiania recepty na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, niezbędne do kontynuacji leczenia w ramach realizacji zleceń lekarskich.

Proces kształcenia

W procesie kształcenia uwzględniane są opinie pracodawców, samorządu zawodowego, interesariuszy zewnętrznych o wysokim prestiżu w środowisku zawodowym w celu przygotowania absolwentów studiów o wysokich kompetencjach zawodowych, wyznaczonych przez standardy europejskie.

Możliwość zatrudnienia

W podmiotach leczniczych (szpitale, podstawowa opieka zdrowotna, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze/opiekuńczo-lecznicze, ośrodki opieki paliatywno-hospicyjnej), domach opieki społecznej, jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych RP oraz Służby Więziennej, udzielających świadczeń związanych z ochroną zdrowia i opieką zdrowotną,  w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji zawodowych uzyskanych przez absolwentów.                  

Miejsce realizacji zajęć

  • budynek Instytutu Nauk o Zdrowiu PUZ we Włocławku ul. Obrońcow Wisły 1920r. 21/25
  • Centrum Symulacji Medycznych ul. Obrońcow Wisły 1920r. 21/25
  • podmioty lecznicze na terenie Włocławka, Lipna

Wiesz już, co chcesz studiować?

Zrób kolejny krok i zacznij studia w PWSZ

Opłaty za postępowanie rekrutacyjne

Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2020/2021 w PUZ we Włocławku wynosi 85,00 zł.

Opłaty można dokonać za pośrednictwem poczty (druk przekazu do pobrania w IRK) lub przelewem na rachunek bankowy nr: 72 1540 1069 2001 8720 6079 0001

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia jest bezzwrotna!

Z opłaty zwolnieni są wychowankowie domów dziecka oraz pełne sieroty, które nie ukończyły 25 lat oraz osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Terminy rekrutacji na rok akademicki 2020/2021

Rekrutacja elektroniczna: od 1 czerwca 2020 r. do 25 sierpnia 2020 r.
Termin składania dokumentów od 22 czerwca 2020 r. do 25 sierpnia 2020 r.
Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego 28 sierpnia 2020 r.

Skip to content