fbpx

Administracja

Specjalność: Administracja samorządowo-skarbowa

Specjalność: Administracja bezpieczeństwa narodowego

DZIEDZINA: NAUKI SPOŁECZNE

Profil kształcenia: praktyczny

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

CZAS TRWANIA STUDIÓW: 3 lata, 6 semestrów

Ogólna charakterystyka studiów

Absolwent kierunku administracja posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji. Posiada podstawową wiedzę z zakresu ekonomii i socjologii. Posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Jest przygotowany do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej. Absolwent kierunku administracja jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności. Potrafi samodzielnie rozpocząć i prowadzić działalność gospodarczą. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych. Realizując jedną z dwóch specjalności posiada dodatkową wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne:

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent specjalności – administracja samorządowo-skarbowa to osoba, która jest przygotowana do pełnienia różnych funkcji w szeroko pojętej administracji. Wyposażona jest w wiedzę ogólną oraz specjalistyczną, szczególnie z zakresu prawa, ekonomii, socjologii. Ponadto absolwent tej specjalności, dzięki realizacji przedmiotów specjalistycznych, posiada dodatkową wiedzę, która pozwoli mu być zaliczonym w poczet kadry urzędniczej szczególnie pożądanej w urzędach gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich, samorządowych jednostkach budżetowych, samorządowych zakładach budżetowych, urzędach skarbowych, urzędach celno-skarbowych, izbach administracji skarbowej. Absolwent tej specjalności swoją wiedzę będzie mógł wykorzystać także jako urzędnik Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, Regionalnych Izb Obrachunkowych czy jako pracownik jednostek organizacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Absolwent będzie potrafił z powodzeniem wykorzystać swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje w sektorze niepublicznym – zwłaszcza w podmiotach takich jak biura rachunkowe, ale również w komórkach finansowych (podatkowych) przedsiębiorców. Będzie także przygotowany do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Absolwent specjalności – administracja bezpieczeństwa narodowego  to osoba, która jest przygotowana do pełnienia różnych funkcji w szeroko pojętej administracji, a zwłaszcza w organach stojących na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wyposażona jest w wiedzę ogólną oraz specjalistyczną, szczególnie z zakresu prawa, ekonomii, socjologii. Ponadto absolwent tej specjalności, dzięki realizacji przedmiotów specjalistycznych, posiada dodatkową wiedzę, która pozwoli mu być zaliczonym w poczet kadry urzędniczej szczególnie pożądanej w sądach, prokuraturze, a także na pełnienie służby w organach, których zadaniem jest ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego (w szczególności Policja, Straż Miejska, Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Państwowa Straż Pożarna). Absolwent tej specjalności swoją wiedzę będzie mógł wykorzystać także jako urzędnik referatów zajmujących się ochroną ludności i zarządzaniem kryzysowym w urzędach gmin, starostwach powiatowych, urzędach wojewódzkich. Absolwent tej specjalności jest także przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku administracja, gdzie będzie mógł pogłębić swoją wiedzę w zakresie tych dyscyplin, które były objęte programem studiów na poziomie licencjatu, w szczególności w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Co po studiach?

Absolwent kierunku administracja otrzymuje dyplom ukończenia studiów I stopnia i tytuł zawodowy licencjata. Ukończenie studiów I stopnia uprawnia absolwenta do podjęcia studiów II stopnia.

Studia dla pracujących w PUZ we Włocławku

Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku oferuje studia bezpłatne dla osób aktywnych zawodowo. Oferta skierowana jest do kandydatów, którzy chcą uzupełnić wykształcenie lub zdobyć nowe kwalifikacje, ale ze względu na pracę nie mogą podjąć nauki w trybie całodziennych zajęć.

Na studiach stacjonarnych dla pracujących zajęcia odbywają się po południu w wybrane dni tygodnia łącznie z sobotą. Taki tryb studiów umożliwia łączenie nauki z pracą. Studenci mają możliwość skorzystania z indywidualnej organizacji studiów, która oznacza, że student może indywidualnie ustalić terminy zaliczeń i egzaminów, nie musi też uczestniczyć w zajęciach, które kolidują z jego pracą (regulamin studiów dopuszcza 50 % nieobecności). Ponadto część zajęć studenci odbywają w formie e-learningu. Nie przyjeżdżając na uczelnię, oszczędzają czas, wysiłek i fundusze. Zajęcia są bezpłatne. 

Wiesz już, co chcesz studiować?

Zrób kolejny krok i zacznij studia w PUZ

Opłaty za postępowanie rekrutacyjne

Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2020/2021 w PUZ we Włocławku wynosi 85,00 zł.

Opłaty można dokonać za pośrednictwem poczty (druk przekazu do pobrania w IRK) lub przelewem na rachunek bankowy nr: 72 1540 1069 2001 8720 6079 0001

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia jest bezzwrotna!

Z opłaty zwolnieni są wychowankowie domów dziecka oraz pełne sieroty, które nie ukończyły 25 lat oraz osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Terminy rekrutacji na rok akademicki 2020/2021

Rekrutacja elektroniczna: od 23 września 2020 r. do 15 października 2020 r.
Termin składania dokumentów od 23 września 2020 r. do 15 października 2020 r
Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego 19 października 2020 r.

Skip to content