;

budżet państwa

9 maja 2021 roku Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku podpisała z Ministerstwem Edukacji i Nauki umowę nr MEiN/2022/6/DIR/DID w sprawie realizacji przedsięwzięcia Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości.   

  

Włocławska Uczelnia po raz trzeci została wyłoniona w ministerialnym konkursie. Laureaci zostali wybrani w oparciu o wybrane wskaźniki systemu Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA). Całkowita wartość umowy oraz dofinansowanie ze środków budżetu państwa wynosi 1 mln zł.  

  

Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości to element realizacji planu zrównoważonego rozwoju, który zakłada, że każdy region Polski, a także każdy typ szkoły wyższej – niezależnie od tego, czy to uczelnia akademicka, czy zawodowa – musi mieć odpowiednie warunki do funkcjonowania. 

Tekst alternatywny

12 kwietnia 2021 roku Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku podpisała z Ministerstwem Edukacji i Nauki umowę nr MEiN/2021/150/DIR/DID w sprawie realizacji przedsięwzięcia Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości.  

 

Włocławska Uczelnia po raz drugi została wyłoniona w ministerialnym konkursie. Laureaci zostali wybrani w oparciu o wybrane wskaźniki systemu Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA). Całkowita wartość umowy oraz dofinansowanie ze środków budżetu państwa wynosi 1 mln zł. 

 

Wsparcie w ramach Dydaktycznej Inicjatywy Doskonałości jest programem zagwarantowanym w Konstytucji dla Nauki. Premia finansowa w wysokości 1 mln zł wydatkowana będzie na cele, które podniosą jakość kształcenia np. na zakup pomocy dydaktycznych, zatrudnienie praktyków w uczelniach, nagrody i wyróżnienia dla studentów i absolwentów, kursy i szkolenia podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej oraz modernizację laboratoriów.  

 

 

Nazwa zadania Cel, któremu służy tj. w jaki sposób realizacja zadania przyczyni się do wzrostu jakości kształcenia  
Wynagrodzenia dla nowozatrudnionej kadry dydaktycznejWzrost jakości kształcenia poprzez włączenie do realizacji programu kształcenia nowych wykładowców.
Aktualizacja zasobów informacyjno-bibliotecznychZwiększenie dostępności do elektronicznych i tradycyjnych źródeł wiedzy, w tym do literatury anglojęzycznej dla kierunków społecznych, medycznych i technicznych
Promocja kierunków studiów o profilu praktycznym– Prezentacja korzyści z podjęcia studiów o profilu praktycznym/uświadamianie społeczeństwa o istocie i wadze kształcenia praktycznego.– Dostosowanie do potrzeb kandydatów (w tym obcojęzycznych) funkcjonalności systemu informatycznego do rekrutacji.
Rozwój infrastruktury dydaktycznej i informatycznejStworzenie i doposażenie pracowni zawodowych dla kierunków:– Nowe media i e-biznes (doposażenie dydaktycznego studia TV),– Prawo (stworzenie dydaktycznej sali rozpraw sądowych), – Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (pracownia edukacji przedszkolnej),– Pracownia języków obcych,– Zarządzanie (pracownia zarządzania sprzedażą),– Mechanika i budowa maszyn (pracownia obrabiarek konwencjonalnych i maszyn CNC).
Dodatkowe zajęcia dla studentów wykraczające poza podstawę programowąPodniesienie kompetencji kluczowych dopasowanych do wymagań i potrzeb rynku pracy.
Szkolenia dla kadry dydaktycznejRozwój dydaktyczny kadry.
Dodatki zadaniowe dla wyróżniającej siękadry dydaktycznejZwiększenia zaangażowania pracowników dydaktycznych w przygotowanie, organizację i realizację procesu kształcenia praktycznego.
Studencka pracownia design thinkingStworzenie studenckiego miejsca kreatywnego myślenia, symulacji i rozwoju w Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii (budynek dydaktyczny przy ul. Energetyków 30).
Nagrody dla najlepszych studentów i absolwentówPromocja nauki oraz praktycznych kierunków kształcenia, motywowanie studentów do podjęcia kształcenia praktycznego.
 Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości to element realizacji planu zrównoważonego rozwoju, który zakłada, że każdy region Polski, a także każdy typ szkoły wyższej – niezależnie od tego, czy to uczelnia akademicka, czy zawodowa – musi mieć odpowiednie warunki do funkcjonowania. </br>Tekst alternatywny
18 marca 2020 roku Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku podpisała z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego umowę nr MNiSW/2020/190/DIR/DID w sprawie realizacji przedsięwzięcia Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości. Nasza Uczelnia została wyłoniona w ministerialnym konkursie w oparciu o wybrane wskaźniki systemu Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA). Całkowita wartość umowy oraz dofinansowanie ze środków budżetu państwa wynosi 1 mln zł.
Wsparcie w ramach Dydaktycznej Inicjatywy Doskonałości jest programem zagwarantowanym w Konstytucji dla Nauki. Premia finansowa w wysokości 1 mln zł jest wypłacana uczelniom w formie subwencji, która zapewnia większą elastyczność w dysponowaniu pieniędzmi. Środki mogą być wydatkowane na cele, które podniosą jakość kształcenia np. na zakup pomocy dydaktycznych, zatrudnienie praktyków w uczelniach, stypendia dla studentów, kursy i szkolenia podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej, modernizację laboratoriów. Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości to element realizacji planu zrównoważonego rozwoju, który zakłada, że każdy region Polski, a także każdy typ szkoły wyższej – niezależnie od tego, czy to uczelnia akademicka, czy zawodowa – musi mieć odpowiednie warunki do funkcjonowania.
Nr zadaniaNazwa/rodzaj zadaniaCel, któremu służy/w jaki sposób realizacja zadania przyczyni się do wzrostu jakości kształcenia
1Zwiększenie liczby wykładowców-praktyków w procesie dydaktycznymWłączenie do realizacji programu kształcenia praktyków z regionu
2 Aktualizacja zasobów informacyjno-bibliotecznych Zwiększenie dostępności do elektronicznych i tradycyjnych źródeł wiedzy
3Promocja kierunków studiów o profilu praktycznymPrezentacja korzyści z podjęcia studiów o profilu praktycznym/uświadamianie społeczeństwa o istocie kształcenia praktycznego
4Rozwój infrastruktury dydaktycznejUtworzenie nowych stanowisk w pracowniach zawodowych
5Zakupy sprzętu komputerowego i specjalistycznego oprogramowaniaDoskonalenie jakości kształcenia praktycznego z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych na potrzeby usług i przemysłu 4.0
6Dodatkowe zajęcia dla studentów wykraczające poza podstawę programowąPodniesienie kompetencji zawodowych dopasowanych do wymagań i potrzeb rynku pracy
7Szkolenia dla kadry dydaktycznejRozwój dydaktyczny kadry
8Dodatki zadaniowe dla wyróżniającej się kadry dydaktycznejZwiększenia zaangażowania ok. 25 pracowników dydaktycznych w przygotowanie, organizację i realizację procesu kształcenia praktycznego
9Studencka pracownia design thinkingStworzenie studenckiego miejsca kreatywnego myślenia, symulacji i rozwoju
10Nagrody dla najlepszych absolwentówPromocja nauki oraz praktycznych kierunków kształcenia, motywowanie studentów do podjęcia kształcenia praktycznego
11Koszty pośrednie (3%)Obsługa administracyjna
Więcej na ten temat na: www.studia.gov.pl.
Tekst alternatywny

20 grudnia 2020 roku Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku podpisała z Ministrem Edukacji i Nauki umowę dotacyjną nr 2070 na finansowanie kosztów realizacji inwestycji pt. “Przebudowa DS”.

Całkowita wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa wynosi 1 288 000 zł.

W ramach inwestycji “Przebudowa DS” Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku planuje: przebudowę Domu Studenta przy ul. Obrońców Wisły 1920 r. 21/25 obejmującą: prace projektowe, budowlane, instalacyjne oraz wyposażenie obiektu prowadzone w celu zwiększenia bezpieczeństwa zakwaterowania studentów w trakcie pandemii COVID-19.

Zakres inwestycji:

1. Prace przygotowawcze i projektowe – opracowanie projektu budowlanego – uzyskanie wymaganych prawem zgód i pozwoleń.
2. Przebudowa pokoi studenckich – wydzielenie we wszystkich pokojach studenckich łazienek z pełnym węzłem sanitarnym.
3. Kompleksowa przebudowa instalacji wodnej oraz instalacji sanitarnej wewnętrznej w DS.
4. Przebudowa sieci komputerowej – zapewnienie dostępu do usług teleinformatycznych o wysokich parametrach technicznych: Internetu oraz telewizji kablowej.
5. Zmiana układu funkcjonalnego i lokalizacji wybranych pomieszczeń.

Przeprowadzenie w/w prac umożliwi dostosowanie architektoniczne i funkcjonalne Domu Studenta PUZ we Włocławku do wytycznych MNiSW dotyczących zapewnienia warunków zakwaterowania w Domach Studenckich w trakcie pandemii COVID-19 celem zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników DS oraz minimalizacji ryzyka zakażenia SARS-CoV-2.

Zdjęcia z przebudowy DS:

Parter:

I piętro:

II piętro:

Skip to content