fbpx

Deklaracja dostępności

PUZ we Włocławku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.puz.wloclawek.pl

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

NA stronie BIP znajdują się dokumenty w formie skanów lub PDF.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-16.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bartosz Bujarski, bartosz.bujarski@puz.wloclawek.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 600-528-665. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2011-12-22.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2020-12-21.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

87-800 Włocławek, ul. 3 Maja 17
Tel.: 054/231 60 80
Faks: 054/231 43 52
E-mail: kancelaria@puz.wloclawek.pl
Strona internetowa: www.puz.wloclawek.pl

Skróty klawiszowe:

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym http://slabowidzacy.bip.pwsz.wloclawek.pl/ , spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

  • TAB – przejście do kolejnego elementu
  • SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu
  • SHIFT + ALT + F – przejście do wyszukiwarki
  • SHIFT + ALT + H – przejście do strony głównej
  • SHIFT + ALT + M – przejście do treści podstrony
  • SHIFT + ALT + 1-5 – przejście do menu
  • ESC – anulowanie podpowiedzi

Dostępność architektoniczna

Budynki dydaktyczne Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku dostosowane są dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Na etapie ich budowy bądź przebudowy przewidziano działania zmierzające do zastosowania różnych rozwiązań zmierzających do przystosowania budynków dla osób o różnym stopniu i rodzaju niepełnosprawności.

Na terenie obiektów znajdują się miejsca parkingowe wyznaczone wyłącznie dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Ruch na poszczególne kondygnacje budynków zapewniają windy. Wejścia do budynków posiadają podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich. Budynki dydaktyczne posiadają przystosowane łazienki wyłącznie na potrzeby osób niepełnosprawnych.  

W Bibliotece Uczelnianej wydzielone jest stanowisko komputerowe wyposażone: w biurko z regulowaną wysokością blatu dla studentów niepełnosprawnych ruchowo, w komputer z klawiaturą dla osób niedowidzących wraz z oprogramowaniem powiększającym i automatycznie czytającym tekst znajdujący się na ekranie komputera. Ponadto na wyposażeniu czytelni bibliotecznej znajduje się powiększalnik tekstu.

W ramach działającej Uczelnianej Wypożyczalni Sprzętu student może bezpłatnie wypożyczyć specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie wspomagające studiowanie. Obecnie na stanie wypożyczalni znajduje się: 6 dyktafonów cyfrowych, 2 przenośne lupy elektroniczne dla osób słabowidzących, 1 klawiatura dla osób piszących jedną ręką oraz 1 klawiatura dla osób słabowidzących.  

Uczelnia jest otwarta na propozycje dokonywania zakupów niezbędnych w procesie dydaktycznym obejmującym studentów niepełnosprawnych. Studenci informowani są o takiej możliwości i proszeni o zgłaszanie propozycji zakupu sprzętu dostosowanego do ich potrzeb.  

Niepełnosprawny student ma możliwość bezpłatnego kserowania oraz drukowania materiałów dydaktycznych. Stanowiska multimedialne wyposażone są w specjalistyczny sprzęt: klawiaturę dla osób słabowidzących oraz aplikację powiększającą i automatycznie czytającą tekst znajdujący się na ekranie komputera.  Ta forma pomocy skierowana jest do studentów, którzy ze względu na swoją niepełnosprawność i stan zdrowia mają trudności z samodzielnym sporządzaniem notatek.  

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

dostępny tłumacz migam

Skip to content