fbpx

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o naszej ofercie!

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o naszej ofercie!

Filologia

Specjalność: Filologia angielska

Specjalizacja: Tłumaczeniowa

Specjalizacja: Język angielski w turystyce i biznesie

Specjalizacja: Nauczycielska

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

czas trwania studiów 3 lata, 6 semestrów

W obecnych czasach doskonała znajomość języka angielskiego poszerza możliwości zawodowe. Na filologii angielskiej w PUZ we Włocławku poziom zajęć związanych z językiem angielskim, literaturą, jak i tłumaczeniami, jest wysoki, można wiele się nauczyć oraz odczuć, że prowadzący zajęcia są pasjonatami. Na specjalizacji tłumaczeniowej można zdobyć oraz potem rozwijać praktyczne umiejętności. Dodatkowo, zajęcia odbywają się w zasadniczej większości w języku angielskim, co pozwala na oswojenie się z nim. Warto tutaj studiować!

Weronika Urbańska studentka III roku Filologii angielskiej

O kierunku

 • Filologia angielska oferuje o wiele więcej niż tylko intensywne pogłębianie znajomości języka angielskiego. Kierunek ten zapewnia praktyczną naukę języka i zgłębianie tajników gramatyki;
 • Studenci anglistyki obowiązkowo uczą się o literaturze anglojęzycznej (z podziałem na angielską i amerykańską), historii Anglii i Stanów Zjednoczonych, a także o szeroko pojętej kulturze. Żadnego przyszłego filologa nie ominie również językoznawstwo;
 • Jest to kierunek przeznaczona dla osób zainteresowanych rozwijaniem umiejętności posługiwania się językiem angielskim oraz dla interesujących się kulturą krajów anglojęzycznych;
 • Student może wybrać jedną z trzech specjalizacji: Filologia tłumaczeniowa/Język angielski w turystyce i biznesie oraz Filologia nauczycielska.

Adresaci

 • Kierunek skierowany jest do:
 • osób posiadających podstawową wiedzę dotyczącą języka angielskiego;
 • osób zainteresowanych rozwijaniem umiejętności posługiwania się językiem angielskim;
 • osób interesujących się kulturą krajów anglojęzycznych;
 • osób chcących podjąć swoją ścieżkę kariery w sektorach wymagających dobrej znajomości kultury i języka angielskiego.

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne

 • Absolwent kierunku Filologia, specjalność filologia angielska, posiada umiejętności posługiwania się szeroką wiedzą z zakresu języka angielskiego;
 • Absolwent posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych;
 • Absolwent, który wybrał specjalizację: tłumaczeniową oraz język angielski w turystyce i w biznesie ma ogólną wiedzę na temat budowy języka angielskiego i gramatyki kontrastywnej oraz posiada ogólną wiedzę z zakresu komunikacji interkulturowej; Absolwent posiada średniozaawansowaną umiejętność tłumaczenia tekstów pisanych z j. polskiego na angielski i odwrotnie oraz odpowiednie umiejętności tłumaczenia ustnego;
 • Absolwent potrafi wykorzystywać różnorodne metody i procedury do realizacji zadań i rozwiązywania problemów w instytucjach kultury, biznesu, w mediach oraz w instytucjach powiązanych z turystyką np. biurach podróży;
 • Absolwent, który wybrał specjalizację nauczycielską posiada kompetencje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela.

Perspektywy zatrudnienia

Przykłady miejsc pracy
 • Wydawnictwa
 • Redakcje czasopism
 • Turystyka
 • Sektor usług wymagających dobrej znajomości języka angielskiego
 • Biura tłumaczeniowe
 • Szkoły
 • Środki masowego przekazu
 • Organy administracji państwowej

Studia dla pracujących w PUZ we Włocławku

Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku oferuje studia bezpłatne dla osób aktywnych zawodowo. Oferta skierowana jest do kandydatów, którzy chcą uzupełnić wykształcenie lub zdobyć nowe kwalifikacje, ale ze względu na pracę nie mogą podjąć nauki w trybie całodziennych zajęć.

Na studiach stacjonarnych dla pracujących zajęcia odbywają się po południu w wybrane dni tygodnia łącznie z sobotą. Taki tryb studiów umożliwia łączenie nauki z pracą. Studenci mają możliwość skorzystania z indywidualnej organizacji studiów, która oznacza, że student może indywidualnie ustalić terminy zaliczeń i egzaminów, nie musi też uczestniczyć w zajęciach, które kolidują z jego pracą (regulamin studiów dopuszcza 50 % nieobecności). Ponadto część zajęć studenci odbywają w formie e-learningu. Nie przyjeżdżając na uczelnię, oszczędzają czas, wysiłek i fundusze. Zajęcia są bezpłatne. 

Stypendium rektora i nie tylko*

O stypendium rektora może ubiegać się student, który:

 1. zaliczył co najmniej I rok studiów w terminie określonym organizacją roku akademickiego bez warunkowego kontynuowania studiów;
 2. jest studentem I roku studiów drugiego stopnia.

O stypendium rektora może ubiegać się również student przyjęty na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

 1. laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 2. medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o których mowa w przepisach o sporcie.

Stypendium rektora może otrzymać student, który spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

 1. uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen nie niższą niż 4,0 i znalazł się w grupie 7% studentów (wg stanu na dzień 1 października danego roku akademickiego), którzy uzyskali najwyższe średnie ocen na danym kierunku/specjalności (dotyczy kierunku filologia), roku studiów oraz poziomie studiów;
 2. uzyskał w ostatnim roku studiów osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie na poziomie co najmniej krajowym.

* Poza samym stypendium rektora, uczelnia oferuje także stypendia socjalne, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi. Student Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku ma prawo do ubiegania się o stypendium Ministra.

Etapy rekrutacji

Krok 1
Zapisz się online na bezpłatne studia. Wydrukuj dokumenty i podpisz je w wyznaczonych miejscach
Krok 2
Dokonaj opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na konto uczelni. Opłata wynosi 85 zł
Krok 3
Złóż komplet dokumentów w białej teczce podpisanej Twoim imieniem, nazwiskiem oraz nazwą kierunku.
Krok 1
Zapisz się online na bezpłatne studia. Wydrukuj dokumenty i podpisz je w wyznaczonych miejscach
Krok 2
Dokonaj opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na konto uczelni. Opłata wynosi 85 zł
Krok 3
Złóż komplet dokumentów w białej teczce podpisanej Twoim imieniem, nazwiskiem oraz nazwą kierunku.

Informacje dodatkowe

Opłaty za postępowanie rekrutacyjne

Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2021/2022 w PUZ we Włocławku wynosi 85,00 zł.
Opłaty można dokonać za pośrednictwem poczty (druk przekazu do pobrania w IRK) lub przelewem na rachunek bankowy nr: 72 1540 1069 2001 8720 6079 0001
Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia jest bezzwrotna!
Z opłaty zwolnieni są wychowankowie domów dziecka oraz pełne sieroty, które nie ukończyły 25 lat oraz osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Terminy rekrutacji na rok akademicki 2022/2023

Rekrutacja elektroniczna: od 1 czerwca 2022 r. do 19 lipca 2022 r.
Termin składania dokumentów od od 20 czerwca 2022 r. do 19 lipca 2022 r.
Termin egzaminu sprawdzającego stopień znajomości języka angielskiego oraz znajomości języka polskiego (dotyczy kandydatów cudzoziemców): 20 lipca 2022 r.
Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego 22 lipca 2022 r.

Uwaga!
Egzamin potwierdzający stopień znajomości języka angielskiego dotyczy tylko kandydatów na kierunek/specjalność filologia angielska, którzy nie zdawali matury z języka angielskiego, oraz którzy nie posiadają innych dokumentów potwierdzających znajomość języka na poziomie minimum A2-B1 (patrz zasady rekrutacji)

Zobacz także

Skip to content