fbpx

Filologia

Specjalność: Filologia angielska

Specjalizacja: Tłumaczeniowa

Specjalizacja: Język angielski w turystyce i biznesie

Specjalizacja: Nauczycielska

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

czas trwania studiów 3 lata, 6 semestrów

Ogólna charakterystyka studiów

Absolwent kierunku Filologia, specjalność filologia angielska, posiada umiejętności   posługiwania się szeroką wiedzą z zakresu języka angielskiego. Posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Absolwent kierunku Filologia jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności. Realizując wybraną przez siebie specjalizację posiada dodatkową wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne:

Kwalifikacje absolwenta

 • Absolwent, który wybrał specjalizację: tłumaczeniową oraz język angielski w turystyce i w biznesie:

  • ma ogólną wiedzę na temat budowy języka angielskiego oraz gramatyki kontrastywnej     ukierunkowaną na zastosowanie jej w pracy w biurach tłumaczy, instytucjach kultury, biznesu, w mediach oraz w instytucjach powiązanych z turystyką np. biurach podróży
  • ma ogólną wiedzę z zakresu komunikacji interkulturowej zorientowaną na zastosowanie w   pracy w instytucjach kultury, biznesu, w mediach oraz w instytucjach powiązanych z turystyką np. biurach podróży
  • posiada kompetencje organizacyjne, umożliwiające planowanie i realizację zadań, związanych pracą w instytucjach kultury, biznesu, w mediach oraz w instytucjach powiązanych z turystyką np. biurach podróży
  • posiada średniozaawansowaną umiejętność tłumaczenia tekstów pisanych z j. polskiego na angielski i odwrotnie oraz odpowiednie umiejętności tłumaczenia ustnego
  • potrafi wykorzystywać różnorodne metody i procedury do realizacji zadań i rozwiązywania problemów w instytucjach kultury, biznesu, w mediach oraz w instytucjach powiązanych z turystyką np. biurach podróży
  • umie praktycznie zastosować znajomość języka angielskiego, podczas realizacji projektów i w działalności związanej z tłumaczeniami biznesowymi

  Absolwent, który wybrał specjalizację nauczycielską:

  • posiada kompetencje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela.

Co po studiach?

Absolwent specjalności filologia angielska otrzymuje dyplom ukończenia studiów I stopnia i tytuł zawodowy licencjata. Ukończenie studiów I stopnia uprawnia absolwenta  do podjęcia studiów II stopnia. 

Studia dla pracujących w PUZ we Włocławku

Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku oferuje studia bezpłatne dla osób aktywnych zawodowo. Oferta skierowana jest do kandydatów, którzy chcą uzupełnić wykształcenie lub zdobyć nowe kwalifikacje, ale ze względu na pracę nie mogą podjąć nauki w trybie całodziennych zajęć.

Na studiach stacjonarnych dla pracujących zajęcia odbywają się po południu w wybrane dni tygodnia łącznie z sobotą. Taki tryb studiów umożliwia łączenie nauki z pracą. Studenci mają możliwość skorzystania z indywidualnej organizacji studiów, która oznacza, że student może indywidualnie ustalić terminy zaliczeń i egzaminów, nie musi też uczestniczyć w zajęciach, które kolidują z jego pracą (regulamin studiów dopuszcza 50 % nieobecności). Ponadto część zajęć studenci odbywają w formie e-learningu. Nie przyjeżdżając na uczelnię, oszczędzają czas, wysiłek i fundusze. Zajęcia są bezpłatne. 

Wiesz już, co chcesz studiować?

Zrób kolejny krok i zacznij studia w PUZ

Opłaty za postępowanie rekrutacyjne

Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2020/2021 w PUZ we Włocławku wynosi 85,00 zł.

Opłaty można dokonać za pośrednictwem poczty (druk przekazu do pobrania w IRK) lub przelewem na rachunek bankowy nr: 72 1540 1069 2001 8720 6079 0001

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia jest bezzwrotna!

Z opłaty zwolnieni są wychowankowie domów dziecka oraz pełne sieroty, które nie ukończyły 25 lat oraz osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Terminy rekrutacji na rok akademicki 2020/2021

Rekrutacja elektroniczna: od 23 września 2020 r. do 15 października 2020 r.
Termin składania dokumentów od 23 września 2020 r. do 15 października 2020 r
Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego 19 października 2020 r.

Skip to content