fbpx

Finanse i rachunkowość

Specjalność: Rachunkowość

Specjalność: Finanse, bankowość, ubezpieczenia

dziedzina: nauki społeczne

Profil kształcenia: praktyczny

poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

czas trwania studiów: 3 lata, 6 semestrów

Ogólna charakterystyka studiów

Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowość posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych oraz dyscyplin: ekonomia i finanse. Posiada podstawową wiedzę z zakresu finansów. Posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowość jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy, umiejętności i kompetencji z obszaru nauk społecznych, w optymalnym stopniu przygotowując absolwenta dowymagań dynamicznie zmieniającego się rynku, przede wszystkim w odniesieniu do aspektów rachunkowych i finansowych. Potrafi samodzielnie analizować zasoby finansowe organizacji i identyfikować, i rozwiązywać problemy finansowe.Będzie potrafił wykorzystać nabytą wiedzę w praktyce, a uzyskane kompetencje umożliwią mu satysfakcjonujące realizowanie zadań w zespole pracowniczym, zarówno na samodzielnych stanowiskach, jak i na poziomie instytucjonalnym, posiadają umiejętności kojarzenia problemów finansowych z sytuacją gospodarczą, aby móc rzetelnie ocenić jakość danych ekonomicznych i wykreować konstruktywne rozwiązania. Absolwent Finansów i Rachunkowości realizując jedną z dwóch specjalności posiada dodatkową wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne:

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent specjalności Rachunkowość posiada wiedzę potrzebną do prowadzenia ewidencji operacji gospodarczych, oceny rzetelności danych ekonomicznych w celu sporządzenianaliz zjawisk oraz procesów finansowych i gospodarczych. Absolwent potrafi prawidłowo posługiwać się normami prawnymi, etycznymi i zawodowymi, w celu rozwiązania konkretnego problemu z zakresu rachunkowości przedsiębiorstw. Analizuje proponowane rozwiązania problemów finansowo-rachunkowych i potrafi zaproponować odpowiednie rozstrzygnięcia. Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk ekonomiczno-finansowych. Potrafi prawidłowo posługiwać się zasadami rachunkowości i sporządzać sprawozdania finansowe. Absolwent tej specjalności jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość w ramach dowolnej specjalności. Jest gotowy do podjęcia pracy w przedsiębiorstwie lub w biurze rachunkowym jako księgowy współprowadzący księgi handlowe lub samodzielnie prowadzący księgowość podmiotów rozliczających się wg. uproszczonych form ewidencji. Jest również przygotowany do przystąpienia do egzaminu prowadzonego przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce w celu uzyskania certyfikatu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu księgowego.

   

 Absolwent specjalności Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia zdobywa rzetelną wiedzę w celu nabycia umiejętności przeprowadzania analiz uwarunkowań rachunkowo-finansowych, umożliwiających sprawne zarządzanie finansami w skali przedsiębiorstwa bez względu na jego formy własnościowe, prawne i organizacyjne. Pozyskane kwalifikacje ekonomiczne pozwolą absolwentom efektywnie realizować czynności analityczne i operacyjne w instytucjach finansowych, takich jak: banki i firmy ubezpieczeniowe. Umiejętność trafnej interpretacji informacji ułatwi dokonywanie prawidłowych ocen sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i podejmowanie optymalnych decyzji w okresie krótko i długoterminowym, zarówno z punktu widzenia samego przedsiębiorstwa jak i instytucji sektora bankowego i ubezpieczeniowego. Absolwent tej specjalności jest także przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość w ramach dowolnej specjalności. Ponadto Absolwent tej specjalności jest praktycznie przygotowany do wykonywania zawodu doradcy finansowego, uwzględniający pełny zakres produktów finansowych (bankowych, ubezpieczeniowych, inwestycyjnych, finansowych).

Co po studiach?

Absolwent kierunku finanse  rachunkowość  otrzymuje dyplom ukończenia studiów I stopnia i tytuł zawodowy licencjata. Ukończenie studiów I stopnia uprawnia absolwenta do podjęcia studiów II stopnia.

Studia dla pracujących w PUZ we Włocławku

Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku oferuje studia bezpłatne dla osób aktywnych zawodowo. Oferta skierowana jest do kandydatów, którzy chcą uzupełnić wykształcenie lub zdobyć nowe kwalifikacje, ale ze względu na pracę nie mogą podjąć nauki w trybie całodziennych zajęć.

Na studiach stacjonarnych dla pracujących zajęcia odbywają się po południu w wybrane dni tygodnia łącznie z sobotą. Taki tryb studiów umożliwia łączenie nauki z pracą. Studenci mają możliwość skorzystania z indywidualnej organizacji studiów, która oznacza, że student może indywidualnie ustalić terminy zaliczeń i egzaminów, nie musi też uczestniczyć w zajęciach, które kolidują z jego pracą (regulamin studiów dopuszcza 50 % nieobecności). Ponadto część zajęć studenci odbywają w formie e-learningu. Nie przyjeżdżając na uczelnię, oszczędzają czas, wysiłek i fundusze. Zajęcia są bezpłatne. 

Wiesz już, co chcesz studiować?

Zrób kolejny krok i zacznij studia w PUZ

Opłaty za postępowanie rekrutacyjne

Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2020/2021 w PUZ we Włocławku wynosi 85,00 zł.

Opłaty można dokonać za pośrednictwem poczty (druk przekazu do pobrania w IRK) lub przelewem na rachunek bankowy nr: 72 1540 1069 2001 8720 6079 0001

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia jest bezzwrotna!

Z opłaty zwolnieni są wychowankowie domów dziecka oraz pełne sieroty, które nie ukończyły 25 lat oraz osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Terminy rekrutacji na rok akademicki 2020/2021

Rekrutacja elektroniczna: od 23 września 2020 r. do 15 października 2020 r.
Termin składania dokumentów od 23 września 2020 r. do 15 października 2020 r
Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego 19 października 2020 r.

Skip to content