fbpx

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o naszej ofercie!

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o naszej ofercie!

Finanse i rachunkowość

Specjalność: Rachunkowość

Specjalność: Finanse bankowość ubezpieczenia

dziedzina: nauki społeczne

Profil kształcenia: praktyczny

poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

czas trwania studiów: 3 lata, 6 semestrów

O kierunku

 • Finanse i rachunkowość to kierunek studiów kształcący przyszłych specjalistów od finansowości, łączący w sobie nauki ekonomiczne z matematycznymi;
 • Zajęcia prowadzone są w trybie warsztatowym przez praktyków biznesowych;
 • To doskonała propozycja dla osób będących zorientowanych w stanie krajowej i zagranicznej gospodarki, interesującej się tymi zagadnieniami, a także przebojowych, konkretnych i marzących o solidnej posadzie;
 • Finanse i rachunkowość to kierunek przyszłościowy, a zapotrzebowanie rynkowe na specjalistów wykształconych w tym zakresie jest bardzo duże;
 • Student może wybrać jedną z dwóch specjalizacji: Rachunkowość oraz Finanse Bankowość Ubezpieczenia.

Adresaci

 • Kierunek skierowany jest do:
 • osób interesujących się bankowością oraz gospodarką krajową i zagraniczną;
 • osób wykazujących się umiejętnością analitycznego myślenia, szybkiego liczenia i organizacji czasu;
 • osób o zdolnościach matematycznych;
 • osób skrupulatnych, dokładnych, odpowiedzialnych oraz cierpliwych;
 • osób otwartych na ludzi, komunikatywnych, potrafiących słuchać.

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne

 • Posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych oraz dyscyplin: ekonomia i finanse;
 • Jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy, umiejętności i kompetencji z obszaru nauk społecznych;
 • Potrafi samodzielnie analizować zasoby finansowe organizacji oraz identyfikować i rozwiązywać problemy finansowe;
 • Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę w praktyce, a uzyskane kompetencje umożliwią mu satysfakcjonujące realizowanie zadań w zespole pracowniczym, zarówno na samodzielnych stanowiskach, jak i na poziomie instytucjonalnym;
 • Posiada umiejętności kojarzenia problemów finansowych z sytuacją gospodarczą, aby móc rzetelnie ocenić jakość danych ekonomicznych i wykreować konstruktywne rozwiązania. 

Perspektywy zatrudnienia

Przykłady stanowisk pracy
 • Główny księgowy,
 • Specjalista w jednostkach administracji państwowej lub samorządowej,
 • Doradca podatkowy
 • Specjalista zarządzania finansami,
 • Dyrektor finansowy
 • Specjalista w firmach ubezpieczeniowych, bankach, izbach i urzędach skarbowych,
 • Własna działalność gospodarcza.

Studia dla pracujących w PUZ we Włocławku

Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku oferuje studia bezpłatne dla osób aktywnych zawodowo. Oferta skierowana jest do kandydatów, którzy chcą uzupełnić wykształcenie lub zdobyć nowe kwalifikacje, ale ze względu na pracę nie mogą podjąć nauki w trybie całodziennych zajęć.

Na studiach stacjonarnych dla pracujących zajęcia odbywają się po południu w wybrane dni tygodnia łącznie z sobotą. Taki tryb studiów umożliwia łączenie nauki z pracą. Studenci mają możliwość skorzystania z indywidualnej organizacji studiów, która oznacza, że student może indywidualnie ustalić terminy zaliczeń i egzaminów, nie musi też uczestniczyć w zajęciach, które kolidują z jego pracą (regulamin studiów dopuszcza 50 % nieobecności). Ponadto część zajęć studenci odbywają w formie e-learningu. Nie przyjeżdżając na uczelnię, oszczędzają czas, wysiłek i fundusze. Zajęcia są bezpłatne. 

Stypendium rektora i nie tylko*

O stypendium rektora może ubiegać się student, który:

 1. zaliczył co najmniej I rok studiów w terminie określonym organizacją roku akademickiego bez warunkowego kontynuowania studiów;
 2. jest studentem I roku studiów drugiego stopnia.

O stypendium rektora może ubiegać się również student przyjęty na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

 1. laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 2. medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o których mowa w przepisach o sporcie.

Stypendium rektora może otrzymać student, który spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

 1. uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen nie niższą niż 4,0 i znalazł się w grupie 7% studentów (wg stanu na dzień 1 października danego roku akademickiego), którzy uzyskali najwyższe średnie ocen na danym kierunku/specjalności (dotyczy kierunku filologia), roku studiów oraz poziomie studiów;
 2. uzyskał w ostatnim roku studiów osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie na poziomie co najmniej krajowym.

* Poza samym stypendium rektora, uczelnia oferuje także stypendia socjalne, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi. Student Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku ma prawo do ubiegania się o stypendium Ministra.

Etapy rekrutacji

Krok 1
Zapisz się online na bezpłatne studia. Wydrukuj dokumenty i podpisz je w wyznaczonych miejscach
Krok 2
Dokonaj opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na konto uczelni. Opłata wynosi 85 zł
Krok 3
Złóż komplet dokumentów w białej teczce podpisanej Twoim imieniem, nazwiskiem oraz nazwą kierunku.
Krok 1
Zapisz się online na bezpłatne studia. Wydrukuj dokumenty i podpisz je w wyznaczonych miejscach
Krok 2
Dokonaj opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na konto uczelni. Opłata wynosi 85 zł
Krok 3
Złóż komplet dokumentów w białej teczce podpisanej Twoim imieniem, nazwiskiem oraz nazwą kierunku.

Informacje dodatkowe

Opłaty za postępowanie rekrutacyjne

Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2021/2022 w PUZ we Włocławku wynosi 85,00 zł.
Opłaty można dokonać za pośrednictwem poczty (druk przekazu do pobrania w IRK) lub przelewem na rachunek bankowy nr: 72 1540 1069 2001 8720 6079 0001
Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia jest bezzwrotna!
Z opłaty zwolnieni są wychowankowie domów dziecka oraz pełne sieroty, które nie ukończyły 25 lat oraz osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Terminy rekrutacji na rok akademicki 2022/2023

Rekrutacja elektroniczna: od 1 czerwca 2022 r. do 19 lipca 2022 r.
Termin składania dokumentów od od 20 czerwca 2022 r. do 19 lipca 2022 r.
Termin egzaminu sprawdzającego stopień znajomości języka angielskiego oraz znajomości języka polskiego (dotyczy kandydatów cudzoziemców): 20 lipca 2022 r.
Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego 22 lipca 2022 r.

Uwaga!
Egzamin potwierdzający stopień znajomości języka angielskiego dotyczy tylko kandydatów na kierunek/specjalność filologia angielska, którzy nie zdawali matury z języka angielskiego, oraz którzy nie posiadają innych dokumentów potwierdzających znajomość języka na poziomie minimum A2-B1 (patrz zasady rekrutacji)

Zobacz także

Skip to content