fbpx

Informatyka

Specjalność: Systemy informatyczne i bazy danych

Specjalność: Grafika komputerowa i aplikacje internetowe

Specjalność: Sieci komputerowe i telekomunikacja

DZIEDZINA: praktyczny

Profil kształcenia: praktyczny

POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Forma studiów: stacjonarne

CZAS TRWANIA STUDIÓW: 3,5 Roku, 7 semestrów

Ogólna charakterystyka studiów

Absolwent kierunku Informatyka posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu grafiki komputerowej, w tym projektowania aplikacji graficznych z elementami grafiki wektorowej i rastrowej, projektowania systemów opartych na bazach danych z zachowaniem wszelkich technik i technologii bezpieczeństwa informacji, projektowania i administrowania sieciami i systemami teleinformatycznymi. Posiada podstawową wiedzę z zakresu matematyki wyższej, analizy danych oraz elektroniki, elektrotechniki i zjawisk fizycznych występujących w sektorze IT. Posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawo­dowej z zachowaniem zasad etycznych. Absolwent kierunku Informatyka jest przy­gotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności. Potrafi samodzielnie opracować dokumentację techniczną tworzonego projektu. Realizując jedną ze specjalności posiada dodatkową wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne:

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent specjalności systemy informatyczne i bazy danych posiada wiedzę i wysokie umiejętności w zakresie: informatyzacji przedsiębiorstw, zawansowanych systemów baz danych i internetowych aplikacji bazodanowych, programowania, metod modelowania i metod optymalizacji, zespołowego projektowania oraz implementowania i eksploatacji systemów informatycznych z zapewnieniem bezpieczeństwa systemów, a także administrowania bazą danych oraz marketingu internetowego. Absolwent tej specjalności jest dobrze przygotowany do podjęcia pracy o charakterze projektowym i programistycznym w softwareowych firmach informatycznych, a także może zajmować się wdrażaniem i eksploatacją systemów informatycznych zarządzania w jednostkach gospodarczych. 

Absolwent specjalności grafika komputerowa i aplikacje internetowe posiada wiedzę teoretyczną i praktyczne umie­jęt­­no­ści w zakresie: grafiki komputerowej, modelowania i animacji komputerowej grafiki 2D i 3D, projektowania systemów multimedialnych, fotografii cyfrowej, podstaw realizacji filmowej, składu komputerowego, webdesignu, oraz projektowania i wdrażania bogatych graficznie aplikacji internetowych, w tym typu CMS. Absolwent jest bardzo dobrze przygotowany do pracy w firmach, w których podstawą jest wysoka wiedzą i umiejętności informatyczne oraz wiedzą z obszaru projektowania oprogramowania graficznego, tworzenia aplikacji multimedialnych oraz wdrażania nowoczesnych aplikacji internetowych zgodnie z wymaganiami klientów. Potrafi również zaprogramować nieskomplikowaną grę.

Absolwent specjalności sieci komputerowe i telekomunikacja posiada wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności w zakresie: technologii sieci komputerowych, przewodowych jak i bezprzewodowych, internetowych aplikacji bazodanowych, administrowania sieciami komputerowymi, projektowania sieci komputerowych w tym bezprzewodowych wykorzystując w projektowaniu różne modele (COST 231, One-Slope, Multi-Wall, LOS i inne), posiada wiedzę z zarządzania projektami informatycznymi oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych. Absolwent tej specjalności jest dobrze przygotowany do podjęcia pracy w projektowaniu i wdrażaniu lokalnych i rozległych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami i nadzoru nad ich bezpieczeństwem.

Studia dla pracujących w PUZ we Włocławku

Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku oferuje studia bezpłatne dla osób aktywnych zawodowo. Oferta skierowana jest do kandydatów, którzy chcą uzupełnić wykształcenie lub zdobyć nowe kwalifikacje, ale ze względu na pracę nie mogą podjąć nauki w trybie całodziennych zajęć.

Na studiach stacjonarnych dla pracujących zajęcia odbywają się po południu w wybrane dni tygodnia łącznie z sobotą. Taki tryb studiów umożliwia łączenie nauki z pracą. Studenci mają możliwość skorzystania z indywidualnej organizacji studiów, która oznacza, że student może indywidualnie ustalić terminy zaliczeń i egzaminów, nie musi też uczestniczyć w zajęciach, które kolidują z jego pracą (regulamin studiów dopuszcza 50 % nieobecności). Ponadto część zajęć studenci odbywają w formie e-learningu. Nie przyjeżdżając na uczelnię, oszczędzają czas, wysiłek i fundusze. Zajęcia są bezpłatne. 

Co po studiach?

Absolwent kierunku informatyka otrzymuje dyplom ukończenia studiów I stopnia i tytuł zawodowy inżyniera. Ukończenie studiów I stopnia uprawnia absolwenta do podjęcia studiów II stopnia.

Wiesz już, co chcesz studiować?

Zrób kolejny krok i zacznij studia w PUZ

Opłaty za postępowanie rekrutacyjne

Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2020/2021 w PUZ we Włocławku wynosi 85,00 zł.

Opłaty można dokonać za pośrednictwem poczty (druk przekazu do pobrania w IRK) lub przelewem na rachunek bankowy nr: 72 1540 1069 2001 8720 6079 0001

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia jest bezzwrotna!

Z opłaty zwolnieni są wychowankowie domów dziecka oraz pełne sieroty, które nie ukończyły 25 lat oraz osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Terminy rekrutacji na rok akademicki 2020/2021

Rekrutacja elektroniczna: od 23 września 2020 r. do 15 października 2020 r.
Termin składania dokumentów od 23 września 2020 r. do 15 października 2020 r
Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego 19 października 2020 r.

Skip to content