fbpx

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o naszej ofercie!

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o naszej ofercie!

Informatyka

Specjalność: Systemy informatyczne i bazy danych

Specjalność: Grafika komputerowa i aplikacje internetowe

Specjalność: Sieci komputerowe i telekomunikacja

DZIEDZINA: praktyczny

Profil kształcenia: praktyczny

POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Forma studiów: stacjonarne

CZAS TRWANIA STUDIÓW: 3,5 Roku, 7 semestrów

Zdecydowałem się studia inżynierskie w PUZ we Włocławku. Programowanie to moja pasja i polecam studiowanie właśnie tu. Uczelnia ma wiele nowoczesnych pracowni, laboratoriów, dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wykładowcy są zaangażowani w swoja pracę, dużo wymagają, ale zawsze służą radą i wsparciem

Bartosz Sekulski student III roku Informatyki

O kierunku

 • Informatyka to dyscyplina zajmująca się przetwarzaniem, metodologią oraz technologią przekazywania informacji. W jej zakres wchodzą zarówno aspekty nauk ścisłych jak i technicznych;
 • To doskonała propozycja dla osób czujących się dobrze w naukach ścisłych, zainteresowanych nowinkami technicznymi;
 • Jest to nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy;
 • Student może wybrać jedną z trzech specjalizacji: Systemy informatyczne i bazy danych, Grafika komputerowa i aplikacje internetowe oraz Sieci komputerowe i komunikacja.

Adresaci

 • Kierunek skierowany jest do:
 • osób o umiejętnościach matematycznych;
 • osób kreatywnych;
 • osób wykazujących się umiejętnościami szybkiej, logicznej analizy i przetwarzania informacji;
 • osób pasjonujących się szeroko pojętym sprzętem komputerowym oraz programowaniem.

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne

 • Absolwent kierunku Informatyka posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu grafiki komputerowej, w tym projektowania aplikacji graficznych z elementami grafiki wektorowej i rastrowej, projektowania systemów opartych na bazach danych z zachowaniem wszelkich technik i technologii bezpieczeństwa informacji, projektowania i administrowania sieciami oraz systemami teleinformatycznymi;
 • Posiada podstawową wiedzę z zakresu matematyki wyższej, analizy danych oraz elektroniki, elektrotechniki i zjawisk fizycznych występujących w sektorze IT;
 • Potrafi samodzielnie opracować dokumentację techniczną tworzonego projektu;
 • Posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych.

Perspektywy zatrudnienia

Przykłady stanowisk pracy
 • Projektant i administrator baz danych
 • Programista
 • Administrator sieci i sieciowych systemów administracyjnych
 • Pracownik agencji reklamowych i studiów graficznych
 • Pracownik działów IT

Studia dla pracujących w PUZ we Włocławku

Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku oferuje studia bezpłatne dla osób aktywnych zawodowo. Oferta skierowana jest do kandydatów, którzy chcą uzupełnić wykształcenie lub zdobyć nowe kwalifikacje, ale ze względu na pracę nie mogą podjąć nauki w trybie całodziennych zajęć.

Na studiach stacjonarnych dla pracujących zajęcia odbywają się po południu w wybrane dni tygodnia łącznie z sobotą. Taki tryb studiów umożliwia łączenie nauki z pracą. Studenci mają możliwość skorzystania z indywidualnej organizacji studiów, która oznacza, że student może indywidualnie ustalić terminy zaliczeń i egzaminów, nie musi też uczestniczyć w zajęciach, które kolidują z jego pracą (regulamin studiów dopuszcza 50 % nieobecności). Ponadto część zajęć studenci odbywają w formie e-learningu. Nie przyjeżdżając na uczelnię, oszczędzają czas, wysiłek i fundusze. Zajęcia są bezpłatne. 

Stypendium rektora i nie tylko*

O stypendium rektora może ubiegać się student, który:

 1. zaliczył co najmniej I rok studiów w terminie określonym organizacją roku akademickiego bez warunkowego kontynuowania studiów;
 2. jest studentem I roku studiów drugiego stopnia.

O stypendium rektora może ubiegać się również student przyjęty na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

 1. laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 2. medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o których mowa w przepisach o sporcie.

Stypendium rektora może otrzymać student, który spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

 1. uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen nie niższą niż 4,0 i znalazł się w grupie 7% studentów (wg stanu na dzień 1 października danego roku akademickiego), którzy uzyskali najwyższe średnie ocen na danym kierunku/specjalności (dotyczy kierunku filologia), roku studiów oraz poziomie studiów;
 2. uzyskał w ostatnim roku studiów osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie na poziomie co najmniej krajowym.

* Poza samym stypendium rektora, uczelnia oferuje także stypendia socjalne, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi. Student Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku ma prawo do ubiegania się o stypendium Ministra.

Etapy rekrutacji

Krok 1
Zapisz się online na bezpłatne studia. Wydrukuj dokumenty i podpisz je w wyznaczonych miejscach
Krok 2
Dokonaj opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na konto uczelni. Opłata wynosi 85 zł
Krok 3
Złóż komplet dokumentów w białej teczce podpisanej Twoim imieniem, nazwiskiem oraz nazwą kierunku.
Krok 1
Zapisz się online na bezpłatne studia. Wydrukuj dokumenty i podpisz je w wyznaczonych miejscach
Krok 2
Dokonaj opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na konto uczelni. Opłata wynosi 85 zł
Krok 3
Złóż komplet dokumentów w białej teczce podpisanej Twoim imieniem, nazwiskiem oraz nazwą kierunku.

Informacje dodatkowe

Opłaty za postępowanie rekrutacyjne

Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2021/2022 w PUZ we Włocławku wynosi 85,00 zł.
Opłaty można dokonać za pośrednictwem poczty (druk przekazu do pobrania w IRK) lub przelewem na rachunek bankowy nr: 72 1540 1069 2001 8720 6079 0001
Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia jest bezzwrotna!
Z opłaty zwolnieni są wychowankowie domów dziecka oraz pełne sieroty, które nie ukończyły 25 lat oraz osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Terminy rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

Rekrutacja elektroniczna: od 24 września 2021 r. do 15 października 2021 r.
Termin składania dokumentów od 24 września 2021 r. do 15 października 2021 r
Termin egzaminu sprawdzającego stopień znajomości języka angielskiego oraz znajomości języka polskiego (dotyczy kandydatów cudzoziemców): 18 października 2021 r.
Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego 19 października 2021 r.Uwaga!Egzamin potwierdzający stopień znajomości języka angielskiego dotyczy tylko kandydatów na kierunek/specjalność filologia angielska, którzy nie zdawali matury z języka angielskiego, oraz którzy nie posiadają innych dokumentów potwierdzających znajomość języka na poziomie minimum A2-B1 (patrz zasady rekrutacji).

Zobacz także

Skip to content