fbpx

Inżynieria Zarządzania

Specjalność: Inżynieria logistyki

Specjalność: INŻYNIERIA JAKOŚCI

Specjalność: INŻYNIERIA PRODUKCJI

DZIEDZINA: NAUKI SPOŁECZNE ORAZ NAUKI INŻYNIERYJNO-TECHNICZNE

Profil kształcenia: praktyczny

POZIOM kształcenia: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Forma studiów: stacjonarne

CZAS TRWANIA STUDIÓW: 3,5 roku, 7 semestrów

Ogólna charakterystyka studiów

Absolwent kierunku Inżynieria zarządzania posiada wykształcenie obejmujące wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne w zakresie nauk o zarządzaniu, ekonomii, a także gruntowną wiedzę inżynierską oraz umiejętności menedżerskie. Posiada wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw, analizowania zasobów przedsiębiorstw, planowania ich rozwoju, analizowania otoczenia rynkowego, planowania i implementowania rozwiązań optymalizujących procesy produkcyjne oraz zarządcze, jak również zastosowania nowoczesnych rozwiązań technicznych, metod i technik wytwarzania, transferu technologii i innowacji. Ponadto posiada wystarczającą wiedzę ogólną i techniczną oraz umiejętności niezbędne do projektowania i optymalizacji procesów w przedsiębiorstwach, projektowania i wdrażania systemów zarządzania, asocjacji problemów technicznych z ekonomicznymi, efektywnego łączenia wiedzy z różnych dziedzin nauki, kreowania rozwiązań o charakterze techniczno – organizacyjnym, posiadają także operacyjną znajomość systemów informatycznych wspierających obsługę procesów przedsiębiorstw. Posiada umiejętności menedżerskie w zakresie budowania przywództwa, kierowania zespołem, rozwiązywania konfliktów, prowadzenia negocjacji i rozmów biznesowych. Posiada podstawową wiedzę z zakresu prawa, etyki i socjologii. Posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Absolwent kierunku Inżynieria zarządzania jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności. Potrafi samodzielnie rozpocząć i prowadzić działalność gospodarczą.

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent specjalności inżynieria logistyki posiada wiedzę z zakresu uwarunkowań ekonomiczno-finansowych, działalności logistycznej podmiotów gospodarczych, wiedzę niezbędną do analizowania, diagnozowania i realizacji potrzeb w zakresie zarządzania zaopatrzeniem i zbytem, transportem, produkcją, gospodarką magazynową oraz informacjami w przedsiębiorstwie. Absolwent posiada umiejętności planowania, organizowania i realizowania procesów logistycznych w podmiotach gospodarczych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy m.in. w przedsiębiorstwach produkcyjnych, transportowych, centrach logistycznych oraz w jednostkach nieprodukcyjnych (niebiznesowe zastosowanie logistyki). Absolwent tej specjalności jest także przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na każdym kierunku technicznym.

Absolwent specjalności inżynieria jakości to  pojętej inżynierskiej działalności, zarówno w produkcji, jak i usługach.Oprócz wiedzy ogólnej, kierunkowej, ekonomiczno–finansowej, matematyczno–statystycznej, inżynieryjno–technicznej i menedżerskiej wyposażona jest w specjalistyczną wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności z zakresu: systemów zarządzania jakością wg ISO, metod i narzędzi zarządzania jakością, akredytacji, certyfikacji, normalizacji, organizacji procesów produkcyjnych, zarządzania produkcją i dokumentacji technicznej. Absolwent tej specjalności posiada więc obszerną wiedzę, pozwalająca na zaliczenie go do wysoko wyspecjalizowanej kadry techniczno-inżynierskiej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy między innymi jako: specjalista ds. zarządzania jakością, specjalista ds. zapewniania jakości kontroler jakości, inżynier jakości. Absolwent tej specjalności jest także przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na każdym kierunku technicznym.

Absolwent specjalności inżynieria produkcji to  pojętej inżynierskiej działalności w sferze produkcyjnej.Oprócz wiedzy ogólnej, kierunkowej, ekonomiczno – finansowej, matematyczno–statystycznej, inżynieryjno–technicznej i menedżerskiej wyposażona jest w specjalistyczną wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności z zakresu: koncepcji projektowania produktów, organizacji procesów produkcyjnych, zarządzania produkcją, gospodarki materiałowej, gospodarki remontowej i dokumentacji technicznej. Absolwent tej specjalności posiada więc obszerną wiedzę, pozwalająca na zaliczenie go do wysoko wyspecjalizowanej kadry techniczno-inżynierskiej organizującej i kierującej produkcją w zakładach produkcyjnych dowolnej branży. Absolwent tej specjalności jest także przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na każdym kierunku technicznym.

Co po studiach?

Absolwent kierunku Inżynieria zarządzania otrzymuje dyplom ukończenia studiów I stopnia i tytuł zawodowy inżyniera. Ukończenie studiów I stopnia uprawnia absolwenta  do podjęcia studiów II stopnia. 

Studia dla pracujących w PUZ we Włocławku

Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku oferuje studia bezpłatne dla osób aktywnych zawodowo. Oferta skierowana jest do kandydatów, którzy chcą uzupełnić wykształcenie lub zdobyć nowe kwalifikacje, ale ze względu na pracę nie mogą podjąć nauki w trybie całodziennych zajęć.

Na studiach stacjonarnych dla pracujących zajęcia odbywają się po południu w wybrane dni tygodnia łącznie z sobotą. Taki tryb studiów umożliwia łączenie nauki z pracą. Studenci mają możliwość skorzystania z indywidualnej organizacji studiów, która oznacza, że student może indywidualnie ustalić terminy zaliczeń i egzaminów, nie musi też uczestniczyć w zajęciach, które kolidują z jego pracą (regulamin studiów dopuszcza 50 % nieobecności). Ponadto część zajęć studenci odbywają w formie e-learningu. Nie przyjeżdżając na uczelnię, oszczędzają czas, wysiłek i fundusze. Zajęcia są bezpłatne. 

Wiesz już, co chcesz studiować?

Zrób kolejny krok i zacznij studia w PUZ

Opłaty za postępowanie rekrutacyjne

Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2020/2021 w PUZ we Włocławku wynosi 85,00 zł.

Opłaty można dokonać za pośrednictwem poczty (druk przekazu do pobrania w IRK) lub przelewem na rachunek bankowy nr: 72 1540 1069 2001 8720 6079 0001

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia jest bezzwrotna!

Z opłaty zwolnieni są wychowankowie domów dziecka oraz pełne sieroty, które nie ukończyły 25 lat oraz osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Terminy rekrutacji na rok akademicki 2020/2021

Rekrutacja elektroniczna: od 23 września 2020 r. do 15 października 2020 r.
Termin składania dokumentów od 23 września 2020 r. do 15 października 2020 r
Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego 19 października 2020 r.

Skip to content