fbpx

Księga Jakości

Wprowadzenie
Schemat procedur
Cele i zadania Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
Struktura Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

Załącznik 1. Wzór Informacji kierownika zakładu dotyczącej jakości kształcenia i programu studiów na danym kierunku studiów w danym roku akademickim
Poziom I
PZ 1. Tworzenie programów studiów
PZ 2A. Weryfikacja efektów uczenia się (program studiów) – Instytut Nauk Społecznych i Technicznych oraz Instytut Humanistyczny
PZ 2B. Weryfikacja efektów uczenia się (program studiów) – Instytut Nauk o Zdrowiu
Załącznik 2. Karta okresowych osiągnięć studenta
Załącznik 3. Protokół zaliczeniowy / egzaminacyjny
Załącznik 4. Metryczka weryfikacji efektów uczenia się
Załącznik 5. Protokół analizy sylabusów
Załącznik 6. Szczegółowe zbiorcze sprawozdanie z osiągniętych przez studenta efektów uczenia się
Załącznik 7. Protokół egzaminu / zaliczenia ustnego
Załącznik 8. Protokół analizy pisemnych prac egzaminacyjnych, zaliczeniowych lub z zakresu ZBUN
Załącznik 9. Protokół analizy prac dyplomowych i recenzji prac dyplomowych
PZ 3A. Przechowywanie dokumentacji dotyczącej efektów uczenia się – Instytut Nauk Społecznych i Technicznych oraz Instytut Humanistyczny
PZ 3B. Przechowywanie dokumentacji dotyczącej efektów uczenia się – Instytut Nauk o Zdrowiu
Załącznik 10. Karta ewidencji zajęć dydaktycznych
PZ 4. Ocena realizacji zajęć dydaktycznych
Załącznik 11. Anonimowy arkusz oceny zajęć dla studentów/słuchaczy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
Załącznik 12. Ankieta ewaluacyjna dla zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
Załącznik 13. Wyniki anonimowego arkusza oceny zajęć studentów/słuchaczy oraz ankiety ewaluacyjnej dla zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
PZ 5. Hospitacja zajęć dydaktycznych
Załącznik 14. Arkusz hospitacji zajęć dydaktycznych
PZ 6. Organizacja praktyk zawodowych
PZ 7. Ocena praktykanta przez pracodawcę
PZ 8. Sprawozdanie z liczebności studentów na poszczególnych kierunkach
Załącznik 15. Sprawozdanie kierownika zakładu dotyczące liczby studentów na danym kierunku studiów
Załącznik 16. Sprawozdanie dyrektora instytutu dotyczące liczby studentów w instytucie
PZ 9. Ustalenie różnic programowych studenta
PZ 10. Proces dyplomowania
Załącznik 17. Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej
Załącznik 18. Wzór streszczenia pracy dyplomowej
Załącznik 19. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnienie w wersji elektronicznej pracy w Bibliotece Uczelnianej Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
Załącznik 20. Oświadczenie studenta o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej
Załącznik 21. Wzór druku oceny / recenzji pracy dyplomowej
Załącznik 22. Wzór imiennego protokołu egzaminu dyplomowego
Załącznik 23. Wzór imiennego protokołu egzaminu dyplomowego na kierunku Pielęgniarstwo studia stacjonarne pierwszego stopnia
Załącznik 24. Wzór imiennego protokołu egzaminu dyplomowego na kierunku Pielęgniarstwo studia drugiego stopnia
PZ 11. Weryfikacja pracy dyplomowej z wynikiem niedostatecznym
Załącznik 25. Protokół recenzji oceny jakości pracy dyplomowej z wynikiem niedostatecznym
PZ 12. Ocena jakości procesu dyplomowania
Załącznik 26. Protokół z prac Komisji procesu dyplomowania
Poziom II
PU 1. Procedura antyplagiatowa
Załącznik 27. Decyzja promotora o dopuszczeniu pracy dyplomowej do egzaminu dyplomowego
Załącznik 28. Decyzja promotora o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego pomimo przekroczenia Procentowego Rozmiaru Podobieństwa
PU 2. Ocena nauczyciela akademickiego
PU 3. Monitorowanie karier zawodowych absolwentów
1. Uchwała Nr 90/19 Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku z dnia 17 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie kreślenia wytycznych do tworzenia programu studiów dla studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
2. Załącznik – treść wytycznych do tworzenia programu studiów
3. Załącznik nr 1 – plan studiów (siatka)
4. Załącznik nr 1a – plan studiów pielęgniarstwo (siatka)
4A. Załącznik nr 1a – plan studiów pielęgniarstwo kat. A (siatka)
4B. Załącznik nr 1a – plan studiów pielęgniarstwo kat. B (siatka)
4C. Załącznik nr 1a – plan studiów pielęgniarstwo kat. C (siatka)
4D. Załącznik nr 1a – plan studiów pielęgniarstwo kat. d (siatka)
5. Załącznik nr 2 – opis procesu prowadzącego do uzyskania efektów uczenia się
6. Załącznik nr 3 – efekty uczenia się
7. Załącznik nr 4 – matryca pokrycia efektów uczenia się
8. Załącznik nr 5 – opis przedmiotu
9. Załącznik nr 5a – opis przedmiotu pielęgniarstwa
10. Załącznik nr 6 – ramy systemu weryfikacji zakładanych efektów uczenia się
11. Załącznik nr 7 – harmonogram prac nad programem studiów
1. Uchwała Nr 46/19 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Regulaminu zasad dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku
2. Załącznik – treść regulaminu
3. Załącznik nr 1 – arkusz samooceny nauczyciela akademickiego
4. Załącznik nr 2 – wytyczne do arkusza samooceny nauczyciela akademickiego
5. Załącznik nr 3 – arkusz oceny nauczyciela akademickiego

Pliki do pobrania

Skip to content