fbpx

Mechanika i budowa maszyn

Specjalność: Inżynieria maszyn

Specjalność: Automatyka i robotyka

DZIEDZINA: NAUKI INŻYNIERYJNO-TECHNICZNE

Profil kształcenia: praktyczny

POZIOM kształcenia: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Forma studiów: stacjonarne

CZAS TRWANIA STUDIÓW: 3,5 lata, 7 semestrów

Ogólna charakterystyka studiów

Absolwent kierunku MECHANIKA I BUDOWA MASZYN posiada umiejętności posługiwania się:

wiedzą ogólną z podstaw: technik informatycznych, bhp, ekologii, prawa, ochrony własności intelektualnych oraz ekonomii

wiedzą podstawową stanowiącą bazę dla nauk technicznych z: matematyki, fizyki, mechaniki technicznej, wytrzymałości materiałów oraz mechaniki płynów

wiedzą kierunkową z: termodynamiki, elektrotechniki i elektroniki, teorii mechanizmów, grafiki inżynierskiej, nauki o materiałach, automatyki i robotyki, podstaw konstrukcji maszyn, metrologii i systemów pomiarowych obrabiarek i obróbki ubytkowej dynamiki maszyn, podstaw napędów oraz technik wytwarzania.

Posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Jest przygotowany do pracy w biurach konstrukcyjnych i technologicznych oraz organizacji i nadzoru procesów produkcyjnych na wydziałach obróbki mechanicznej i montażu. Absolwent kierunku mechanika i budowa maszyn jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności. Potrafi samodzielnie rozpocząć i prowadzić działalność gospodarczą. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych. Realizując jedną z dwóch specjalności posiada dodatkową wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne:

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent specjalności INŻYNIERIA MASZYN   to osoba, która jest przygotowana do pełnienia różnych funkcji w szeroko pojętej inżynierskiej działalności w sferze mechanicznej. Oprócz wiedzy ogólnej, podstawowej i kierunkowej, wyposażona jest w specjalistyczną wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności szczególnie z: zakresu maszyn i urządzeń produkcyjnych w tym również zautomatyzowanych i sterowanych, z zakresu diagnostyki technicznej a także z zakresu ekonomiki i logistyki produkcji. Dzięki realizacji przedmiotów specjalistycznych, posiada on więc dodatkową i obszerną wiedzę, pozwalająca na zaliczenie go do wysoko wyspecjalizowanej kadry techniczno-inżynierskiej organizującej i kierującej produkcją głównie w sferze logistycznej na wydziałach mechanicznych każdego zakładu przemysłowego oraz technicznej kadry kierowniczej w sferze organizacyjno-logistycznej całego zakładu, a zwłaszcza zakładu zajmującego się stosowaniem obróbki mechanicznej i montażu przy wytwarzaniu wyrobów. Absolwent tej specjalności jest także przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na każdym kierunku technicznym;

Absolwent specjalności AUTOMATYKA I ROBOTYKAto osoba, która przygotowana jest do pełnienia różnorodnych funkcji w działalności inżynierskiej, głównie w sferze mechanicznej. Poza wiedzą ogólną, podstawową i kierunkową, absolwent dysponuje specjalistyczną wiedzą z zakresu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz podstaw projektowania, sterowania i programowania robotów i manipulatorów. Umiejętności praktyczne uzyskuje na różnych zajęciach laboratoryjnych oraz specjalistycznej praktyce zawodowej. Dzięki tej wiedzy absolwent jest w grupie wysoko wyspecjalizowanej kadry techniczno-inżynierskiej. Ma możliwości pracy nie tylko na wydziałach mechanicznych zakładów przemysłowych, ale także w innych zakładach pracy, m. in. w zakresie automatyzacji i robotyzacji transportu międzyoperacyjnego, stanowisk obróbki, stanowisk montażowych i elastycznych systemach wytwarzania. Absolwent może podjąć studia drugiego stopnia na każdym kierunku technicznym.

Co po studiach?

Absolwent kierunku mechanika i budowa maszyn otrzymuje dyplom ukończenia studiów I stopnia i tytuł zawodowy inżyniera. Ukończenie studiów I stopnia uprawnia absolwenta do podjęcia studiów II stopnia.

Studia dla pracujących w PUZ we Włocławku

Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku oferuje studia bezpłatne dla osób aktywnych zawodowo. Oferta skierowana jest do kandydatów, którzy chcą uzupełnić wykształcenie lub zdobyć nowe kwalifikacje, ale ze względu na pracę nie mogą podjąć nauki w trybie całodziennych zajęć.

Na studiach stacjonarnych dla pracujących zajęcia odbywają się po południu w wybrane dni tygodnia łącznie z sobotą. Taki tryb studiów umożliwia łączenie nauki z pracą. Studenci mają możliwość skorzystania z indywidualnej organizacji studiów, która oznacza, że student może indywidualnie ustalić terminy zaliczeń i egzaminów, nie musi też uczestniczyć w zajęciach, które kolidują z jego pracą (regulamin studiów dopuszcza 50 % nieobecności). Ponadto część zajęć studenci odbywają w formie e-learningu. Nie przyjeżdżając na uczelnię, oszczędzają czas, wysiłek i fundusze. Zajęcia są bezpłatne. 

Wiesz już, co chcesz studiować?

Zrób kolejny krok i zacznij studia w PUZ

Opłaty za postępowanie rekrutacyjne

Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2020/2021 w PUZ we Włocławku wynosi 85,00 zł.

Opłaty można dokonać za pośrednictwem poczty (druk przekazu do pobrania w IRK) lub przelewem na rachunek bankowy nr: 72 1540 1069 2001 8720 6079 0001

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia jest bezzwrotna!

Z opłaty zwolnieni są wychowankowie domów dziecka oraz pełne sieroty, które nie ukończyły 25 lat oraz osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Terminy rekrutacji na rok akademicki 2020/2021

Rekrutacja elektroniczna: od 23 września 2020 r. do 15 października 2020 r.
Termin składania dokumentów od 23 września 2020 r. do 15 października 2020 r
Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego 19 października 2020 r.

Skip to content