fbpx

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o naszej ofercie!

Na podstawie par. 2 pkt 3 Zarządzenia Nr 82/21 w sprawie z określenia szczegółowego harmonogramu rekrutacji podstawowej i uzupełniającej na pierwszy rok studiów w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, w roku akademickim 2021/2022 PUZ we Włocławku rezygnuje z rekrutacji uzupełniającej na kierunku Menadżerskie Studia Finansowo-Prawne, ponieważ w rekrutacji podstawowej został osiągnięty limit miejsc przewidzianych dla tego kierunku

Menedżerskie studia finansowo-prawne

Specjalność: Finanse dla Menedżera

Specjalność: Gospodarka Publiczna

dyscyplina: ekonomia i finanse

dziedzina: nauki społeczne

Profil kształcenia: praktyczny

poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

czas trwania studiów: 2 lata, 4 semestry

O kierunku

 • Koncepcja kształcenia studiów drugiego stopnia zakłada profesjonalne przygotowanie studentów do rozumienia współczesnych trendów w gospodarce, konstruowania logicznych wniosków i podejmowania racjonalnych decyzji, czego konsekwencją jest umiejętność nadania odpowiedniego kierunku, zarówno w rozwoju społecznym, jak i w wymiarze gospodarczym;
 • Kierunek jest odpowiedzią Uczelni na zapotrzebowanie zgłaszane przez wiele ostatnich lat przez studentów, ale przede wszystkim dyplomantów i absolwentów kierunków studiów prowadzonych w Uczelni, w tym m.in. Finansów i Rachunkowości, Administracji, Zarządzania;
 • Przygotowana oferta studiów opiera się na połączeniu wiedzy i umiejętności w zakresie finansów i prawa w obu sektorach. Interdyscyplinarność kierunku będzie z pewnością służyła podnoszeniu poziomu tej wiedzy w regionie, co zdecydowanie zwiększa też szansę na dobrą współpracę, która jest kluczowa dla zapewnienia zrównoważonego i zintegrowanego charakteru rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego.

Adresaci

 • Kierunek skierowany jest do:
 • Oferta studiów jest adresowana do absolwentów kierunków pierwszego stopnia, posiadających kwalifikacje uzyskane w wyniku kształcenia na kierunkach z dziedziny nauk społecznych w ramach dyscyplin: ekonomia i finanse; nauki o zarządzaniu i jakości; nauki prawne oraz nauki o polityce i administracji, którzy są zainteresowani zdobyciem bądź uzupełnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych wymaganych od kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla w sektorze prywatnym i publicznym;
 • Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia powinien znać i rozumieć podstawowe zagadnienia ekonomiczne, rozumieć i posługiwać się podstawową terminologią ekonomiczną i prawniczą oraz identyfikować i oceniać zjawiska występujące w gospodarce, a także rozumieć istotę procesów zarządczych;
 • Kandydata ponadto powinna cechować zdolność krytycznej analizy informacji i umiejętność ich syntezowania, a także zdolność dostrzegania powiązań między różnymi zjawiskami ekonomicznymi i społecznymi oraz umiejętność podejmowania decyzji.

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne

 • Z uwagi na interdyscyplinarny charakter studiów i przypisanie kierunku do trzech dyscyplin, której wiodącą dyscypliną jest dyscyplina ekonomia i finanse oraz pozostałe dyscypliny: nauki o zarządzaniu i jakości; nauki prawne, konieczne jest posiadanie przez absolwentów pierwszego stopnia wiedzy i umiejętności w wymiarze określonym minimalną liczbą punktów ECTS w zakresie zagadnień, które będą rozszerzane podczas kształcenia na kierunku studiów drugiego stopnia;
 • Celem praktyk zawodowych na kierunku Menedżerskie Studia Finansowo-Prawne jest umożliwienie studentom wykorzystania na­by­tej wiedzy i umiejętności w praktycznym działaniu, tj. podczas realizacji obowiązków w zakładzie pracy, w którym istnieje możliwość zrealizowania efektów uczenia się. Celem praktyki zawodowej jest również wykształcenie u studentów umiejętności rozwiązywania problemów praktycznych;
 • Podczas praktyk zawodowych student nabędzie umiejętności praktyczne, pozyska też kompetencje społeczne oraz będzie wykonywał zadania w środowisku dedykowanym dla kierunku i specjalności czyli w siedzibie konkretnego podmiotu umożliwiającego zrealizowanie odpowiednich efektów uczenia się.

Perspektywy zatrudnienia

 • Absolwent kierunku Menedżerskie studia finansowo-prawne to przyszły menedżer i specjalista w zakresie zagadnień ekonomicznych, finansowych i prawnych. Warto dodać, że ekspert w zakresie finansów jest obecnie jednym z dziesięciu najbardziej poszukiwanych specjalistów na rynku pracy.
 • Policja

Studia dla pracujących w PUZ we Włocławku

Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku oferuje studia bezpłatne dla osób aktywnych zawodowo. Oferta skierowana jest do kandydatów, którzy chcą uzupełnić wykształcenie lub zdobyć nowe kwalifikacje, ale ze względu na pracę nie mogą podjąć nauki w trybie całodziennych zajęć.

Na studiach stacjonarnych dla pracujących zajęcia odbywają się po południu w wybrane dni tygodnia łącznie z sobotą. Taki tryb studiów umożliwia łączenie nauki z pracą. Studenci mają możliwość skorzystania z indywidualnej organizacji studiów, która oznacza, że student może indywidualnie ustalić terminy zaliczeń i egzaminów, nie musi też uczestniczyć w zajęciach, które kolidują z jego pracą (regulamin studiów dopuszcza 50 % nieobecności). Ponadto część zajęć studenci odbywają w formie e-learningu. Nie przyjeżdżając na uczelnię, oszczędzają czas, wysiłek i fundusze. Zajęcia są bezpłatne. 

Stypendium rektora i nie tylko*

O stypendium rektora może ubiegać się student, który:

 1. zaliczył co najmniej I rok studiów w terminie określonym organizacją roku akademickiego bez warunkowego kontynuowania studiów;
 2. jest studentem I roku studiów drugiego stopnia.

O stypendium rektora może ubiegać się również student przyjęty na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

 1. laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 2. medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o których mowa w przepisach o sporcie.

Stypendium rektora może otrzymać student, który spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

 1. uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen nie niższą niż 4,0 i znalazł się w grupie 7% studentów (wg stanu na dzień 1 października danego roku akademickiego), którzy uzyskali najwyższe średnie ocen na danym kierunku/specjalności (dotyczy kierunku filologia), roku studiów oraz poziomie studiów;
 2. uzyskał w ostatnim roku studiów osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie na poziomie co najmniej krajowym.

* Poza samym stypendium rektora, uczelnia oferuje także stypendia socjalne, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi. Student Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku ma prawo do ubiegania się o stypendium Ministra.

Etapy rekrutacji

Krok 1
Zapisz się online na bezpłatne studia. Wydrukuj dokumenty i podpisz je w wyznaczonych miejscach
Krok 2
Dokonaj opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na konto uczelni. Opłata wynosi 85 zł
Krok 3
Złóż komplet dokumentów w białej teczce podpisanej Twoim imieniem, nazwiskiem oraz nazwą kierunku.
Krok 1
Zapisz się online na bezpłatne studia. Wydrukuj dokumenty i podpisz je w wyznaczonych miejscach
Krok 2
Dokonaj opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na konto uczelni. Opłata wynosi 85 zł
Krok 3
Złóż komplet dokumentów w białej teczce podpisanej Twoim imieniem, nazwiskiem oraz nazwą kierunku.

Informacje dodatkowe

Opłaty za postępowanie rekrutacyjne

Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2021/2022 w PUZ we Włocławku wynosi 85,00 zł.
Opłaty można dokonać za pośrednictwem poczty (druk przekazu do pobrania w IRK) lub przelewem na rachunek bankowy nr: 72 1540 1069 2001 8720 6079 0001
Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia jest bezzwrotna!
Z opłaty zwolnieni są wychowankowie domów dziecka oraz pełne sieroty, które nie ukończyły 25 lat oraz osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Terminy rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

Rekrutacja elektroniczna: od 24 września 2021 r. do 15 października 2021 r.
Termin składania dokumentów od 24 września 2021 r. do 15 października 2021 r
Termin egzaminu sprawdzającego stopień znajomości języka angielskiego oraz znajomości języka polskiego (dotyczy kandydatów cudzoziemców): 18 października 2021 r.
Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego 19 października 2021 r.Uwaga!Egzamin potwierdzający stopień znajomości języka angielskiego dotyczy tylko kandydatów na kierunek/specjalność filologia angielska, którzy nie zdawali matury z języka angielskiego, oraz którzy nie posiadają innych dokumentów potwierdzających znajomość języka na poziomie minimum A2-B1 (patrz zasady rekrutacji).

Zobacz także

Skip to content