fbpx

Menedżerskie studia finansowo-prawne

* KIERUNEK W PRZYGOTOWANIU

Specjalność: Finanse dla Menedżera

Specjalność: Menedżer Administracji

dyscyplina: ekonomia i finanse

dziedzina: nauki społeczne

Profil kształcenia: praktyczny

poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

czas trwania studiów: 2 lata, 4 semestry

Ogólna charakterystyka studiów

Program Menedżerskich studiów finansowo-prawnych zawiera innowacyjne połączenie zagadnień z obszarów: administracja, finanse, prawo i zarządzanie. Jest efektem konsultacji
z przedstawicielami biznesu, administracji oraz otoczenia społeczno-gospodarczego, a jego podstawowym założeniem jest przygotowanie absolwentów do aktualnego zapotrzebowania rynku pracy. Kształcenie ma charakter praktyczny, stąd program studiów opiera się przed wszystkim na realizacji zajęć w formach praktycznych (laboratoria, ćwiczenia, projekty), prowadzonych przez wyspecjalizowaną kadrę posiadającą tytuły zawodowe i praktyczne doświadczenie.

Kwalifikacje absolwenta

Student kierunku studiów drugiego stopnia może realizować jedną z dwóch specjalności:

Finanse dla Menedżera, gdzie zdobywa gruntowną wiedzę z zakresu zarządzania oraz gospodarki finansowej przedsiębiorstw, podmiotów i instytucji publicznych, strategicznej rachunkowości zarządczej, a także nowoczesnych metod podejmowania decyzji finansowych.

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych, zwłaszcza  w służbach finansowo-księgowych jednostek publicznych i przedsiębiorstw różnych branż, a także przedsiębiorstw prywatnych.

Menedżer Administracji – to osoba, która jest doskonale przygotowana do pełnienia różnych funkcji, w tym zajmowania stanowisk kierowniczych w szeroko pojętej administracji oraz jednostkach sektora finansów publicznych. Wyposażona jest w wiedzę ogólną oraz specjalistyczną niezbędną do efektywnego rozwiązywania problemów wyłaniających się na tle funkcjonowania administracji (państwowej i samorządowej), instytucji publicznych i finansowych, jak również przedsiębiorstw prywatnych.

Absolwent kierunku Menedżerskie studia finansowo-prawne uzyskuje poziom biegłości językowej B2+ Europej­skiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Co po studiach?

Absolwent kierunku finanse  rachunkowość  otrzymuje dyplom ukończenia studiów II stopnia i tytuł zawodowy magistra. 

Absolwent kierunku posiada rozszerzoną wiedzę oraz umiejętności praktyczne  w zakresie ekonomii, finansów, prawa i zarządzania. Dodatkowo jest wyposażony w kompetencje społeczne, co pozwala m.in. na sprawne kierowanie grupami pracowników, podejmowanie odpowiedzialnych decyzji finansowych, ekonomicznych i zarządczych oraz prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

perspektywy zatrudnienia

  • Główny księgowy,
  • Specjalista w jednostkach administracji państwowej lub samorządowej,
  • Doradca podatkowy
    Specjalista zarządzania finansami,
  • Dyrektor finansowy
    Specjalista w firmach ubezpieczeniowych, bankach, izbach i urzędach skarbowych,
  • Doradca finansowy,
  • Własna działalność gospodarcza.

Wiesz już, co chcesz studiować?

Zrób kolejny krok i zacznij studia w PWSZ

Opłaty za postępowanie rekrutacyjne

Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2020/2021 w PUZ we Włocławku wynosi 85,00 zł.

Opłaty można dokonać za pośrednictwem poczty (druk przekazu do pobrania w IRK) lub przelewem na rachunek bankowy nr: 72 1540 1069 2001 8720 6079 0001

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia jest bezzwrotna!

Z opłaty zwolnieni są wychowankowie domów dziecka oraz pełne sieroty, które nie ukończyły 25 lat oraz osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Terminy rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

Rekrutacja elektroniczna: od 7 czerwca 2021 r. do 20 lipca 2021 r.
Termin składania dokumentów od 21 czerwca 2021 r. do 20 lipca 2021 r
Termin egzaminu sprawdzającego stopień znajomości języka angielskiego oraz znajomości języka polskiego (dotyczy kandydatów cudzoziemców): 22 lipca 2021 r.
Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego 23 lipca 2021 r.

Skip to content