fbpx

Menedżerskie studia finansowo-prawne

* KIERUNEK W PRZYGOTOWANIU

Specjalność: Finanse dla Menedżera

Specjalność: Menedżer Administracji

dyscyplina: ekonomia i finanse

dziedzina: nauki społeczne

Profil kształcenia: praktyczny

poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

czas trwania studiów: 2 lata, 4 semestry

Ogólna charakterystyka studiów

Program Menedżerskich studiów finansowo-prawnych zawiera innowacyjne połączenie zagadnień z obszarów: administracja, finanse, prawo i zarządzanie. Jest efektem konsultacji
z przedstawicielami biznesu, administracji oraz otoczenia społeczno-gospodarczego, a jego podstawowym założeniem jest przygotowanie absolwentów do aktualnego zapotrzebowania rynku pracy. Kształcenie ma charakter praktyczny, stąd program studiów opiera się przed wszystkim na realizacji zajęć w formach praktycznych (laboratoria, ćwiczenia, projekty), prowadzonych przez wyspecjalizowaną kadrę posiadającą tytuły zawodowe i praktyczne doświadczenie.

Kwalifikacje absolwenta

Student kierunku studiów drugiego stopnia może realizować jedną z dwóch specjalności:

Finanse dla Menedżera, gdzie zdobywa gruntowną wiedzę z zakresu zarządzania oraz gospodarki finansowej przedsiębiorstw, podmiotów i instytucji publicznych, strategicznej rachunkowości zarządczej, a także nowoczesnych metod podejmowania decyzji finansowych.

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych, zwłaszcza  w służbach finansowo-księgowych jednostek publicznych i przedsiębiorstw różnych branż, a także przedsiębiorstw prywatnych.

Menedżer Administracji – to osoba, która jest doskonale przygotowana do pełnienia różnych funkcji, w tym zajmowania stanowisk kierowniczych w szeroko pojętej administracji oraz jednostkach sektora finansów publicznych. Wyposażona jest w wiedzę ogólną oraz specjalistyczną niezbędną do efektywnego rozwiązywania problemów wyłaniających się na tle funkcjonowania administracji (państwowej i samorządowej), instytucji publicznych i finansowych, jak również przedsiębiorstw prywatnych.

Absolwent kierunku Menedżerskie studia finansowo-prawne uzyskuje poziom biegłości językowej B2+ Europej­skiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Co po studiach?

Absolwent kierunku finanse  rachunkowość  otrzymuje dyplom ukończenia studiów II stopnia i tytuł zawodowy magistra. 

Absolwent kierunku posiada rozszerzoną wiedzę oraz umiejętności praktyczne  w zakresie ekonomii, finansów, prawa i zarządzania. Dodatkowo jest wyposażony w kompetencje społeczne, co pozwala m.in. na sprawne kierowanie grupami pracowników, podejmowanie odpowiedzialnych decyzji finansowych, ekonomicznych i zarządczych oraz prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Studia dla pracujących w PUZ we Włocławku

Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku oferuje studia bezpłatne dla osób aktywnych zawodowo. Oferta skierowana jest do kandydatów, którzy chcą uzupełnić wykształcenie lub zdobyć nowe kwalifikacje, ale ze względu na pracę nie mogą podjąć nauki w trybie całodziennych zajęć.

Na studiach stacjonarnych dla pracujących zajęcia odbywają się po południu w wybrane dni tygodnia łącznie z sobotą. Taki tryb studiów umożliwia łączenie nauki z pracą. Studenci mają możliwość skorzystania z indywidualnej organizacji studiów, która oznacza, że student może indywidualnie ustalić terminy zaliczeń i egzaminów, nie musi też uczestniczyć w zajęciach, które kolidują z jego pracą (regulamin studiów dopuszcza 50 % nieobecności). Ponadto część zajęć studenci odbywają w formie e-learningu. Nie przyjeżdżając na uczelnię, oszczędzają czas, wysiłek i fundusze. Zajęcia są bezpłatne. 

Wiesz już, co chcesz studiować?

Zrób kolejny krok i zacznij studia w PWSZ

Opłaty za postępowanie rekrutacyjne

Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2020/2021 w PUZ we Włocławku wynosi 85,00 zł.

Opłaty można dokonać za pośrednictwem poczty (druk przekazu do pobrania w IRK) lub przelewem na rachunek bankowy nr: 72 1540 1069 2001 8720 6079 0001

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia jest bezzwrotna!

Z opłaty zwolnieni są wychowankowie domów dziecka oraz pełne sieroty, które nie ukończyły 25 lat oraz osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Terminy rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

Rekrutacja elektroniczna: od 7 czerwca 2021 r. do 20 lipca 2021 r.
Termin składania dokumentów od 21 czerwca 2021 r. do 20 lipca 2021 r
Termin egzaminu sprawdzającego stopień znajomości języka angielskiego oraz znajomości języka polskiego (dotyczy kandydatów cudzoziemców): 22 lipca 2021 r.
Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego 23 lipca 2021 r.

Skip to content