fbpx

Pedagogika PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

PROFIL KSZTAŁCENIA: PRAKTYCZNY

POZIOM KSZTAŁCENIA: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

FORMA STUDIÓW: STACJONARNE

CZAS TRWANIA STUDIÓW: 5 LAT, 10 semestrów

Kształcenie nauczycieli wczesnej edukacji w PUZ

Od dekady z sukcesem kształcimy nauczycieli przedszkoli i edukacji zintegrowanej w ramach trzyletnich studiów licencjackich na kierunku pedagogika. Do tej pory, by uzyskać tytuł magistra nasi absolwenci podejmowali studia magisterskie uzupełniające na uniwersytetach w Toruniu, Bydgoszczy, Łodzi, Warszawie, Poznaniu lub innych uczelniach. Teraz tworzymy możliwość uzyskania tytułu magistra pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w murach naszej uczelni.

Program studiów

Zgodnie z nowymi regulacjami od 2019 roku kształcenie nauczycieli wczesnej edukacji możliwe jest już wyłącznie w trybie pięcioletnich studiów magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Program tych studiów musi ponadto spełniać precyzyjnie określone w ministerialnym rozporządzeniu standardy, co ma zapewnić najwyższą jakość kształcenia przyszłych nauczycieli. Oceniając nasz program Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie odniosła się zarówno do jego zgodności z tymi standardami, jak i do efektów kształcenia właściwych dla profilu praktycznego oraz sposobu ich weryfikacji, warunków w jakich proces kształcenia będzie realizowany oraz możliwości zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia.

Współpraca z UMK

Kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna utworzony został we współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, którego pracownicy także pozytywnie ocenili stworzony przez nas program studiów. Zawarte między uczelniami porozumienie zakłada ponadto współpracę w zakresie systematycznej oceny i doskonalenia tego programu, a także współpracę w zakresie wspólnych badań naukowych i prac rozwojowych, wymiany kadry naukowej i studentów, a także wymiany materiałów, informacji i wiedzy praktycznej.

Kwalifikacje

Absolwent kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna posiada specjalistyczne kwalifikacje oraz uprawnienia do pracy na stanowisku nauczyciela-wychowawcy w placówkach edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, w klasach „0” oraz we wszelkiego typu instytucjach zajmujących się edukacją dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Może też być też zatrudniony na stanowisku opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.
W toku studiów student zdobywa gruntowne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne, a na-stępnie merytoryczne i metodyczne do pracy z dziećmi w przedszkolu i klasach 1-3. W efekcie potrafi właściwie dobierać i oceniać metody, procedury i dobre praktyki do realizacji zadań i rozwiązywania problemów w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Umie kierować procesami kształcenia i wychowania w grupie, a także w relacji zindywidualizowanej, uwzględniając potrzeby i możliwości każdego dziecka. Umie też animować prace nad wspieraniem rozwoju uczniów, inspirować ich do samokształcenia oraz oceniać jakość działań realizowanych w tej sferze.

Język angielski

Absolwenci będą mogli ze swobodą realizować podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej program naszych studiów obejmuje także naukę i doskonalenie znajomości języka angielskiego, a także metodyki jego nauczania we wczesnej edukacji. 

Uczenie w działaniu

Studia mają profil praktyczny, dlatego 2/3 zajęć realizowanych jest w formach aktywnych. Treści poszczególnych modułów i przedmiotów są bezpośrednio skorelowane z uczeniem się w działaniu stanowiącym rdzeń przygotowania studentów do nauczycielskiej profesji. Przez uczenie się w działaniu rozumie się zarówno zajęcia realizowane poza uczelnią – praktykę (w przedszkolu/szkole/placówce), zajęcia realizowane w Przedszkolu Akademickim PUZ, jak i realizowane w uczelni – oparte m. in. na analizie studiów przypadków, symulacjach oraz design thinking, umożliwiające wieloaspektowe zastosowanie poznanej teorii w pragmatyce pedagogicznej.

Personalizacja

Student na każdym etapie przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela będzie miał możliwość otrzymania indywidualnego wsparcia ze strony uczelni służącego zwiększaniu świadomości w zakresie poziomu dojrzałości i gotowości do pracy w tej profesji. W połączeniu z praktycznością programu studiów pozwoli mu to dostrzegać komplementarność i sens procesu kształcenia, w którym uczestniczy i który jednocześnie współtworzy. 

Kadra i infrastruktura

Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym prowadzone będą w takich warunkach i w taki sposób, by umożliwić studentom bezpośrednie wykonywanie określonych czynności praktycznych. Poza Przedszkolem Akademickim, które dla kierunku pełni funkcję przedszkola ćwiczeń, wykorzystamy w tym celu bogato wyposażone pracownie: edukacji polonistycznej, edukacji muzycznej, gier i zabaw, edukacji matematycznej i środowiskowej, edukacji plastycznej i technicznej. Zajęcia prowadzone będą przez wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, w tym osoby legitymujące się doświadczeniem zawodowym, praktycznym, zdobytym poza uczelnią wyższą. Sprawdzone w dotychczasowej działalności zakładu pedagogiki kompetencje i umiejętności naszych pracowników dają przy tym gwarancję pozytywnej atmosfery studiowania: przyjaznych relacji, życzliwości i otwartości na potrzeby studenta.

Wiesz już, co chcesz studiować?

Zrób kolejny krok i zacznij studia w PUZ

Opłaty za postępowanie rekrutacyjne

Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2021/2022 w PUZ we Włocławku wynosi 85,00 zł.

Opłaty można dokonać za pośrednictwem poczty (druk przekazu do pobrania w IRK) lub przelewem na rachunek bankowy nr: 72 1540 1069 2001 8720 6079 0001

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia jest bezzwrotna!

Z opłaty zwolnieni są wychowankowie domów dziecka oraz pełne sieroty, które nie ukończyły 25 lat oraz osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Terminy rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

Rekrutacja elektroniczna: od 7 czerwca 2021 r. do 20 lipca 2021 r.
Termin składania dokumentów od 21 czerwca 2021 r. do 20 lipca 2021 r
Termin egzaminu sprawdzającego stopień znajomości języka angielskiego oraz znajomości języka polskiego (dotyczy kandydatów cudzoziemców): 22 lipca 2021 r.
Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego 23 lipca 2021 r.

Skip to content