fbpx

kierunek Pielęgniarstwo

Poziom kształcenia: Studia II stopnia

Forma studiów: stacjonarne (Bezpłatne)

Profil kształcenia: praktyczny

Czas trwania studiów stacjonarnych: 2 lata, 4 semestry (zajęcia pn-sob. w godzinach popołudniowych)

Adresaci studiów

  • absolwenci studiów I stopnia, którzy legitymują się dyplomem licencjata pielęgniarstwa.

Tytuł zawodowy

uzyskiwany przez absolwenta

magister pielęgniarstwa – uprawnia do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) oraz kontynuowania kształcenia podyplomowego, adresowanego do pielęgniarek.

Sylwetka absolwenta pielęgniarstwa

Absolwent jest przygotowany do świadczenia wysokiej jakości opieki nad pacjentem oraz prowadzenia badań naukowych i upowszechniania ich wyników. Standardy kształcenia uwzględniają kompetencje absolwenta do ordynacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, wystawiania na nie recept albo zleceń oraz dobierania, zlecania i interpretowania badań diagnostycznych w ramach posiadanych uprawnień. Absolwent potrafi opracowywać, wdrażać i dokonywać ewaluacji programu edukacji terapeutycznej pacjenta z chorobą przewlekłą oraz udzielać samodzielnych porad zdrowotnych w zakresie posiadanych kompetencji zawodowych.

Proces kształcenia

W procesie kształcenia uwzględniane są opinie pracodawców, samorządu zawodowego, interesariuszy zewnętrznych o wysokim prestiżu w środowisku zawodowym w celu przygotowania absolwentów studiów o wysokich kompetencjach zawodowych, wyznaczonych przez standardy europejskie.

Możliwość zatrudnienia

W podmiotach leczniczych (szpitale, podstawowa opieka zdrowotna, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze/ opiekuńczo-lecznicze/ opiekuńczo-lecznicze, ośrodki opieki paliatywno-hospicyjnej), domach opieki społecznych, jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych RP oraz Służby Więziennej, udzielających świadczeń związanych z ochroną zdrowia i opieką zdrowotną, w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji zawodowych uzyskanych przez absolwentów.

miejsce realizacji zajęć

  • budynek Instytutu Nauk o Zdrowiu PUZ we Włocławku ul. Obrońcow Wisły 1920r. 21/25
  • Centrum Symulacji Medycznych ul. Obrońcow Wisły 1920r. 21/25
  • podmioty lecznicze na terenie Włocławka, Lipna

Wiesz już, co chcesz studiować?

Zrób kolejny krok i zacznij studia w PUZ

Opłaty za postępowanie rekrutacyjne

Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2021/2022 w PUZ we Włocławku wynosi 85,00 zł.

Opłaty można dokonać za pośrednictwem poczty (druk przekazu do pobrania w IRK) lub przelewem na rachunek bankowy nr: 72 1540 1069 2001 8720 6079 0001

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia jest bezzwrotna!

Z opłaty zwolnieni są wychowankowie domów dziecka oraz pełne sieroty, które nie ukończyły 25 lat oraz osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Terminy rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

Rekrutacja elektroniczna: od 7 czerwca 2021 r. do 20 lipca 2021 r.
Termin składania dokumentów od 21 czerwca 2021 r. do 20 lipca 2021 r
Termin egzaminu sprawdzającego stopień znajomości języka angielskiego oraz znajomości języka polskiego (dotyczy kandydatów cudzoziemców): 22 lipca 2021 r.
Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego 23 lipca 2021 r.

Skip to content