fbpx

kierunek Pielęgniarstwo

Poziom kształcenia: studia I stopnia

Profil kształcenia: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne (bezpłatne)

Czas trwania studiów stacjonarnych 3 lata, 6 semestrów (zajęcia od poniedziałku do piątku)

Adresaci studiów pierwszego stopnia

  • osoby bez przygotowania zawodowego, posiadające świadectwo dojrzałości;
  • osoby, które ukończyły szkoły pomaturalne kształcące w innych zawodach, posiadające świadectwo dojrzałości i chcą uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe ;
  • osoby, które posiadają świadectwo dojrzałości i są aktualnie czynne zawodowo oraz wykonują inny zawód medyczny (np. położna, ratownik medyczny, fizjoterapeuta, opiekun medyczny) i chcą uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe.

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta

uzyskiwany przez absolwenta: licencjat pielęgniarstwa – uprawnia do podjęcia studiów II stopnia oraz  kształcenia podyplomowego, adresowanego do pielęgniarek.

Sylwetka absolwenta

Absolwent wykazuje znajomość prawnych, etycznych i społecznych uwarunkowań odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki. Potrafi samodzielnie organizować, planować i sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę pielęgniarską nad osobą chorą, z niepełnosprawnością i umierającą, wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej. Standardy kształcenia na kierunku pielęgniarstwo uwzględniają kompetencje absolwenta do wystawiania recepty na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, niezbędne do kontynuacji leczenia w ramach realizacji zleceń lekarskich.

Proces kształcenia

W procesie kształcenia uwzględniane są opinie pracodawców, samorządu zawodowego, interesariuszy zewnętrznych o wysokim prestiżu w środowisku zawodowym w celu przygotowania absolwentów studiów o wysokich kompetencjach zawodowych, wyznaczonych przez standardy europejskie.

Możliwość zatrudnienia

W podmiotach leczniczych (szpitale, podstawowa opieka zdrowotna, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze/opiekuńczo-lecznicze, ośrodki opieki paliatywno-hospicyjnej), domach opieki społecznej, jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych RP oraz Służby Więziennej, udzielających świadczeń związanych z ochroną zdrowia i opieką zdrowotną,  w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji zawodowych uzyskanych przez absolwentów.                  

Miejsce realizacji zajęć

  • budynek Instytutu Nauk o Zdrowiu PUZ we Włocławku ul. Obrońcow Wisły 1920r. 21/25
  • Centrum Symulacji Medycznych ul. Obrońcow Wisły 1920r. 21/25
  • podmioty lecznicze na terenie Włocławka, Lipna

Wiesz już, co chcesz studiować?

Zrób kolejny krok i zacznij studia w PUZ

Opłaty za postępowanie rekrutacyjne

Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2021/2022 w PUZ we Włocławku wynosi 85,00 zł.

Opłaty można dokonać za pośrednictwem poczty (druk przekazu do pobrania w IRK) lub przelewem na rachunek bankowy nr: 72 1540 1069 2001 8720 6079 0001

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia jest bezzwrotna!

Z opłaty zwolnieni są wychowankowie domów dziecka oraz pełne sieroty, które nie ukończyły 25 lat oraz osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Terminy rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

Rekrutacja elektroniczna: od 7 czerwca 2021 r. do 20 lipca 2021 r.
Termin składania dokumentów od 21 czerwca 2021 r. do 20 lipca 2021 r
Termin egzaminu sprawdzającego stopień znajomości języka angielskiego oraz znajomości języka polskiego (dotyczy kandydatów cudzoziemców): 22 lipca 2021 r.
Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego 23 lipca 2021 r.

Skip to content