fbpx

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o naszej ofercie!

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o naszej ofercie!

kierunek Pielęgniarstwo

Poziom kształcenia: studia I stopnia

Profil kształcenia: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne (bezpłatne)

Czas trwania studiów stacjonarnych 3 lata, 6 semestrów (zajęcia od poniedziałku do piątku)

Wybrałam pielęgniarstwo, bo chcę pomagać ludziom. Wiedziałam także, że nie będę miała problemów ze znalezieniem zatrudnienia. W przyszłości zdecyduję, gdzie będę pracowa

Natalia Sikora studentka studiów I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo w PUZ we Włocławku

Po wielu latach pracy dostałam szansę doskonalenia swoich kompetencji zawodowych w myśl założeń nowoczesnego pielęgniarstwa. Wszystko to dało mi satysfakcję, podniosło moją samoocenę i sprawiło, że swój zawód wykonuję z większą świadomością.

mgr Agnieszka Stawicka absolwentka studiów II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo w PUZ we Włocławku Pielęgniarka oddziałowa WSS we Włocławku

O kierunku

 • Pielęgniarstwo to kierunek kształcący przyszłych specjalistów opieki medycznej. Uczący umiejętności potrzebnych do wykonywania czynności mających na celu pielęgnację chorych i opiekę nad nimi
 • Kierunek przygotowuje studenta do podjęcia profesjonalnej opieki pielęgniarskiej, uzbraja go w aktualną wiedzę niezbędną do świadczenia wysokiego poziomu opieki zdrowotnej;
 • To doskonała propozycja dla osób empatycznych, cierpliwych, wrażliwych i lubiących pracę z ludźmi, ale przede wszystkim dla osób odpowiedzialnych.

Adresaci

 • Kierunek skierowany jest do:
 • osób, empatycznych, wrażliwych, cierpliwych, lubiących pracę z ludźmi;
 • osób odpowiedzialnych i świadomych wszystkich aspektów wiążących się z pracą z chorymi;
 • osób wykazujących się wyjątkową siłą psychiczną;
 • osób bez przygotowania zawodowego, posiadających świadectwo dojrzałości;
 • osób, które posiadają świadectwo dojrzałości i są aktualnie czynne zawodowo lub wykonują inny zawód medyczny (np. położna, ratownik medyczny, fizjoterapeuta, opiekun medyczny), a które chcą uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe.

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne

 • Absolwent wykazuje znajomość prawnych, etycznych i społecznych uwarunkowań odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki;
 • Absolwent potrafi samodzielnie organizować, planować i sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę pielęgniarską nad osobą chorą, z niepełnosprawnością i umierającą, wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej;
 • Standardy kształcenia na kierunku pielęgniarstwo uwzględniają kompetencje absolwenta do wystawiania recepty na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, niezbędne do kontynuacji leczenia w ramach realizacji zleceń lekarskich.

Perspektywy zatrudnienia

Przykłady miejsc pracy
 • Szpitale
 • Zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze
 • Zakłady opiekuńczo-lecznicze
 • Ośrodki opieki paliatywno-hospicyjnej
 • Zakład podstawowej opieki zdrowotnej
 • Domy opieki społecznej
 • Ośrodki medycyny pracy
 • Placówki nauczania i wychowania
 • Jednostki organizacji Sił Zbrojnych RP oraz Służby Więziennej, udzielających świadczeń związanych z ochroną zdrowia i opieką zdrowotną- w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji zawodowych absolwenta

Stypendium rektora i nie tylko*

O stypendium rektora może ubiegać się student, który:

 1. zaliczył co najmniej I rok studiów w terminie określonym organizacją roku akademickiego bez warunkowego kontynuowania studiów;
 2. jest studentem I roku studiów drugiego stopnia.

O stypendium rektora może ubiegać się również student przyjęty na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

 1. laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 2. medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o których mowa w przepisach o sporcie.

Stypendium rektora może otrzymać student, który spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

 1. uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen nie niższą niż 4,0 i znalazł się w grupie 7% studentów (wg stanu na dzień 1 października danego roku akademickiego), którzy uzyskali najwyższe średnie ocen na danym kierunku/specjalności (dotyczy kierunku filologia), roku studiów oraz poziomie studiów;
 2. uzyskał w ostatnim roku studiów osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie na poziomie co najmniej krajowym.

* Poza samym stypendium rektora, uczelnia oferuje także stypendia socjalne, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi. Student Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku ma prawo do ubiegania się o stypendium Ministra.

Etapy rekrutacji

Krok 1
Zapisz się online na bezpłatne studia. Wydrukuj dokumenty i podpisz je w wyznaczonych miejscach
Krok 2
Dokonaj opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na konto uczelni. Opłata wynosi 85 zł
Krok 3
Złóż komplet dokumentów w białej teczce podpisanej Twoim imieniem, nazwiskiem oraz nazwą kierunku.
Krok 1
Zapisz się online na bezpłatne studia. Wydrukuj dokumenty i podpisz je w wyznaczonych miejscach
Krok 2
Dokonaj opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na konto uczelni. Opłata wynosi 85 zł
Krok 3
Złóż komplet dokumentów w białej teczce podpisanej Twoim imieniem, nazwiskiem oraz nazwą kierunku.

Informacje dodatkowe

Opłaty za postępowanie rekrutacyjne

Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2021/2022 w PUZ we Włocławku wynosi 85,00 zł.
Opłaty można dokonać za pośrednictwem poczty (druk przekazu do pobrania w IRK) lub przelewem na rachunek bankowy nr: 72 1540 1069 2001 8720 6079 0001
Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia jest bezzwrotna!
Z opłaty zwolnieni są wychowankowie domów dziecka oraz pełne sieroty, które nie ukończyły 25 lat oraz osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Terminy rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

Rekrutacja elektroniczna: od 24 września 2021 r. do 15 października 2021 r.
Termin składania dokumentów od 24 września 2021 r. do 15 października 2021 r
Termin egzaminu sprawdzającego stopień znajomości języka angielskiego oraz znajomości języka polskiego (dotyczy kandydatów cudzoziemców): 18 października 2021 r.
Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego 19 października 2021 r.Uwaga!Egzamin potwierdzający stopień znajomości języka angielskiego dotyczy tylko kandydatów na kierunek/specjalność filologia angielska, którzy nie zdawali matury z języka angielskiego, oraz którzy nie posiadają innych dokumentów potwierdzających znajomość języka na poziomie minimum A2-B1 (patrz zasady rekrutacji).

Zobacz także

Skip to content