fbpx

Praktyki zawodowe

Application procedure

Doświadczenie praktyki uważa się za jedno z najważniejszych działań profesjonalnych, w jakich uczestniczą studenci, w trakcie realizacji programu kształcenia. Od absolwentów wyższej uczelni oczekuje się nie tylko wszechstronnego wykształcenia i ugruntowanych wiadomości, ale również wiedzy o realiach, w których przychodzi funkcjonować przedsiębiorstwom. To w dużej mierze stanowi o wartości rynkowej absolwentów jako przyszłych pracowników lub przedsiębiorców.

W myśl obowiązujących przepisów, celem studenckiej praktyki zawodowej jest wprowadzenie do praktycznego wykonywania zawodu, kształcenie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej w toku studiów, zdobywanie doświadczenia w samodzielnym i zespołowym wykonywaniu obowiązków zawodowych, poznanie organizacji pracy, kształcenie wysokiej kultury zawodowej. Studencka praktyka zawodowa służy integracji wiedzy teoretycznej z praktyką, jest przedsięwzięciem spajającym oba obszary.

Uczelnia w poczuciu odpowiedzialności za prawidłową jakość kształcenia, organizuje studencką praktykę zawodową w zakładach pracy, w których możliwy jest do zrealizowania szczegółowy program praktyk, obowiązujący na danym kierunku studiów, specjalności lub specjalizacji oraz pozwala osiągnąć zakładane efekty uczenia się, w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Studencka praktyka zawodowa jest przedmiotem obowiązkowym, szczególnie ważnym w Uczelni realizującej praktyczny profil kształcenia. 

Dokumenty do pobrania 

Poniżej znajdują się dokumenty, załączniki do Regulaminu praktyk zawodowych, zajęć praktycznych i staży Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku obowiązujące wszystkich studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, słuchaczy studiów podyplomowych oraz uczestników kursów, którzy zobowiązani są do realizacji praktyki zawodowej/zajęć praktycznych/staży.

Opiekunowie studenckich praktyk

pLANY I PROGRAMY STUDENCKICH PRAKTYK

Szczegółowe plany i programy praktyk zawodowych, dla studentów wszystkich kierunków studiów, specjalności i specjalizacji.

porozumienia w sprawie praktyki

kontakt

PRAKTYKI ZAWODOWE

Hanna Zawidzka
87-800 Włocławek, Mechaników 3

email: hanna.zawidzka@pwsz.wloclawek.pl
tel.: +48 668 075 483 

Skip to content