fbpx

Prawo

specjalność: klasyczna

specjalność: gospodarczo-publiczna

dziedzina: nauki społeczne

profil kształcenia: praktyczny

poziom kształcenia: jednolite studia magisterskie

forma studiów: stacjonarny

CZAS TRWANIA STUDIÓW: 5 lat (10 semestrów)

Ogólna charakterystyka studiów

Absolwent kierunku prawo jest wyposażony w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne właściwe dla osób zajmujących się obsługą prawną podmiotów publicznych i prywatnych, doradztwem prawnym, pomocą prawną i inną działalnością charakteryzującą zawody prawnicze. Absolwent kierunku posiada również umiejętności interpretowania zjawisk społecznych i gospodarczych oraz łączenia ich z różnymi obszarami działalności prawnej. Dostrzega potrzebę nieustannego procesu dokształcania, analizy trendów w orzecznictwie oraz stanowieniu prawa. Potrafi wskazać odpowiednie metody wykładni normy prawnej, poprzedzone analizą stanu prawnego i jak najlepszym dopasowaniem do sytuacji osób fizycznych, osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej. 

Posiada umiejętności językowe zgodnie z wymaganiami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego określonymi dla poziomu B2.

Absolwent wyposażony jest w wiedzę i umiejętności dzięki którym  przygotowany jest do pracy w różnego rodzaju jednostkach organizacyjnych, a także do samodzielnego wykonywania zawodu prawniczego.

Studia na kierunku Prawo będą jedynymi bezpłatnymi studiami magisterskimi o profilu praktycznym w województwie kujawsko-pomorskim. Podstawowym założeniem kształcenia jest przygotowanie absolwentów kierunku do wymagań rynku pracy. Program studiów był konsultowany z członkami Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu, Okręgowej Rady Adwokackiej w Toruniu, środowiskiem sędziowskim, urzędami publicznymi oraz przedsiębiorcami.

Kształcenie na kierunku prawo ma mieć charakter praktyczny, stąd program studiów opiera się przed wszystkim na realizacji zajęć w formach praktycznych (laboratoria, ćwiczenia, projekty), prowadzonych przez kadrę posiadającą tytuły zawodowe (adwokatów, radców prawnych). Koncepcja kształcenia zakłada wprowadzenie do tradycyjnych elementów kształcenia (moduł cywilny, karny, administracyjny) nowatorskie przedmioty i wynikające z nich efekty uczenia się, które uwzględniają postęp w obszarze stosunków społecznych i gospodarczo-prawnych.

Oferta studiów kierowana jest przede wszystkim do absolwentów szkół średnich, którzy zainteresowani są zdobyciem wiedzy i umiejętności i kompetencji społecznych pomagających w znalezieniu pracy w zawodach związanych z doradztwem prawnym, wymiarem sprawiedliwości i tworzeniem prawa/procedur/instytucji. Preferowani są kandydaci wykazujący się ponad przeciętnymi kompetencjami z następujących przedmiotów maturalnych: język polski, język obcy nowożytny, historia, wiedza o społeczeństwie

kwalifikacje absolwenta

Absolwent specjalności klasycznej nabywa wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne mające przygotować go do zdania egzaminów na aplikację sądową, prokuratorską, radcowską, adwokacką, komorniczą lub notarialną.

Absolwent specjalności gospodarczo-publicznej nabywa wiedzę, umiejętności i kompetencje do tworzenia aktów prawnych, przygotowywania czynności prawnych, kształtowania wewnętrznych systemów prawnych w podmiotach publicznych i prywatnych.

Absolwent kierunku Prawo uzyskuje  tytuł zawodowy magistra prawa uprawniający do składania egzaminów na aplikacje prawnicze przygotowujące i  umożliwiające pracę w klasycznych zawodach prawniczych. Ponadto, absolwent  przygotowany jest do kontynuowania nauki na studiach podyplomowych oraz podjęcia kształcenia na studiach III stopnia.

 

Czemu warto wybrać prawo

Absolwent tego kierunku posiądzie wiedzę i umiejętności z zakresu klasycznych gałęzi prawa: prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, podatkowego, wspólnotowego, handlowego, konstytucyjnego, pracy, gospodarczego. Absolwent będzie wyposażony w wiedzę, a przede wszystkim umiejętności z zakresu tworzenia i opiniowania umów, negocjacji handlowych, argumentacji prawniczej, symulacji procesu sądowego, prawnej problematyki przedsiębiorstw, kryminalistyki i kryminologii.

Uczelnia zapewni 6 miesięcy praktyk w kancelariach prawnych sądach i prokuraturze, praktyczną naukę przygotowania pism procesowych, sporządzania i opiniowania umów, obsługi prawnej przedsiębiorstw i jednostek publicznych. 100 godzin zajęć wyłącznie poświęconych przygotowaniu do egzaminów na aplikacje prawnicze, zajęcia prowadzone przez doświadczonych radców prawnych, sędziów, adwokatów i wykładowców akademickich.

Co po studiach?

Kończąc studia możesz podjąć pracę jako:

  • Adwokat
  • Notariusz
  • Radca Prawny
  • Sędzia
  • Prokurator
  • Referendarz Sądowy
  • Przedsiębiorstwa prywatne
  • Urzędy publiczne
  • Komornik Sądowy
  • Rzecznik Patentowy

Naszym celem jest, aby osoba, która ukończy Prawo posiadała nade wszystko umiejętności praktyczne.

Chcemy, żeby nasz Absolwent sam decydował, czy będzie się dalej kształcić na aplikacjach prawniczych, czy też korzystając z umiejętności nabytych na studiach, podejmie pracę w biznesie, administracji publicznej czy w innym wybranym przez siebie sektorze.

Wiesz już, co chcesz studiować?

Zrób kolejny krok i zacznij studia w PUZ

Opłaty za postępowanie rekrutacyjne

Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2021/2022 w PUZ we Włocławku wynosi 85,00 zł.

Opłaty można dokonać za pośrednictwem poczty (druk przekazu do pobrania w IRK) lub przelewem na rachunek bankowy nr: 72 1540 1069 2001 8720 6079 0001

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia jest bezzwrotna!

Z opłaty zwolnieni są wychowankowie domów dziecka oraz pełne sieroty, które nie ukończyły 25 lat oraz osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Terminy rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

Rekrutacja elektroniczna: od 7 czerwca 2021 r. do 20 lipca 2021 r.
Termin składania dokumentów od 21 czerwca 2021 r. do 20 lipca 2021 r
Termin egzaminu sprawdzającego stopień znajomości języka angielskiego oraz znajomości języka polskiego (dotyczy kandydatów cudzoziemców): 22 lipca 2021 r.
Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego 23 lipca 2021 r.

Skip to content