fbpx

projekt MCSM

Zwiększenie jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w PUZ we Włocławku poprzez rozwój MCSM oraz wdrożenie programu rozwojowego

Projekt nr POWR.05.03.00-00-0014/19 pt. „Zwiększenie jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w PUZ we Włocławku poprzez rozwój MCSM oraz wdrożenie programu rozwojowego” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (zgodnie z umową nr POWR.05.03.00-00-0014/19-00/3739/2020/93 z dnia 5 maja 2020 roku). 

Projekt realizowany przez Państwową Uczelnię Zawodową we Włocławku w partnerstwie ze Szpitalem Lipno sp. z o.o.

OKRES REALIZACJI:

1 kwietnia 2020 roku –  31 grudnia 2022 roku

CEL PROJEKTU:

Podniesienie w okresie 01.04.2020-31.12.2022 jakości kształcenia kadr medycznych w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku poprzez wdrożenie w latach 2020-2022 programu rozwoju kształcenia praktycznego metodą symulacji medycznej dla kierunku pielęgniarstwo oraz rozwój Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej.

ADRESACI:

 • Bezpośredni – osoby uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym na kierunku Pielęgniarstwo st. I stopnia w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
  • studentki i studenci kierunku pielęgniarstwo – studia I st. z naborów na lata: 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021
 • Pośredni – podmiot – Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku w zakresie modernizacji Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej i wdrożenia programu rozwojowego przyczyniającego się do podniesienia standardów nauczania na kierunku pielęgniarstwo w zakresie praktycznego przygotowania studentów do pracy zawodowej oraz jej pracownicy:
  • kadra dydaktyczna – nauczyciele akademiccy zatrudnieni na kierunku Pielęgniarstwo
  • kadra techniczna – pracownicy administracji i obsługi MCSM

PLANOWANE EFEKTY:

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące rezultaty:

 • Liczba wdrożonych programów rozwojowych – 1
 • Liczba osób, które dzięki wsparciu programu uzyskały uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej – 56 osób
 • Odsetek studentów, którzy poprzez udział w zajęciach dodatkowych z obszaru epidemiologiczno-demograficznego podnieśli kompetencje w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom w ramach realizacji świadczeń zdrowotnych w przebiegu chorób przewlekłych – 80%
 • Liczba pracowników kadry dydaktycznej, którzy uzyskali, kompetencje praktyczne w zakresie nauczania metodą symulacji medycznej (instruktor symulacji medycznej) – 12 osób
 • Liczba pracowników kadry zarządzającej i obsługi, którzy uzyskali kompetencje w zakresie zarządzania i obsługi MCSM – 4 osoby

Ponadto w ramach projektu zmodernizowane zostanie Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej usytuowane w budynku przy ul. Obrońców Wisły 1920 roku 21/25.

GŁÓWNE ETAPY REALIZACJI:

   1. Opracowanie programu rozwojowego dla kierunku pielęgniarstwo
   2. Rozwój Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej poprzez:
     • utworzenie 3 nowych pracowni:
      • sali pielęgniarskiej – SWW (sala wysokiej wierności)
      • pomieszczenia kontrolnego – sala pielęgniarska
      • sali ćwiczeń umiejętności technicznych
     • doposażenie/unowocześnienie 4 pracowni:
      • sali egzaminacyjnej OSCE/sali do pre/debrefingu
      • sali symulacji w zakresie ALS
      • sali symulacji w zakresie BLS
      • sali do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich
   3. Prowadzenie zajęć dodatkowych dla studentów – wykraczających poza standardowy program kształcenia – przyczyniających się do nabycia kompetencji w zakresie zmieniających się trendów epidemiologicznych i demograficznych w formie:
      • praktyk ponadprogramowych w podmiocie leczniczym
      • szkoleń praktycznych z zakresu symulacji medycznej
   4. Realizacji dodatkowych działań podnoszących jakość kształcenia w formie:
       • szkoleń dla kadry dydaktycznej z zakresu prowadzenia zajęć metodą symulacji medycznej
       • staży praktycznych dla kadry dydaktycznej w podmiocie leczniczym
       • szkoleń dla kadry zarządzającej i obsługującej MCSM
       • wdrożenia programu pacjenta standaryzowanego
       • opracowania narzędzi dydaktycznych (podręcznika symulacji, bazy scenariuszy symulacji medycznej)
   5. Realizacji zajęć dydaktycznych określonych w podstawie programowej dla studentów kierunku Pielęgniarstwo metodą symulacji medycznej w MCSM

WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 586 703,62 zł

Dofinansowanie: 2 586 703,62 zł,  w tym wkład Funduszy Europejskich:  2 180 073,81 zł

Skip to content