fbpx

Jesteśmy uczelnią przyjazną
dla osób z niepełnosprawnością

Do podstawowych zadań uczelni należy m. in. stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia w celu odbywania kształcenia, kształceniu oraz prowadzeniu działalności naukowej. Uczelnia dysponuje wydzielonym Funduszem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, na którym gromadzone są środki otrzymywane z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w formie dotacji na realizację w/w zadań.

Budynki dydaktyczne Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku dostosowane są dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Na etapie ich budowy bądź przebudowy przewidziano działania zmierzające do zastosowania różnych rozwiązań zmierzających do przystosowania budynków dla osób o różnym stopniu i rodzaju niepełnosprawności.

Na terenie obiektów znajdują się miejsca parkingowe wyznaczone wyłącznie dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Ruch na poszczególne kondygnacje budynków zapewniają windy. Wejścia do budynków posiadają podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich. Budynki dydaktyczne posiadają przystosowane łazienki wyłącznie na potrzeby osób niepełnosprawnych.

W​ Biurze Rekrutacyjnym oraz w Bibliotece Uczelnianej wydzielone jest stanowisko komputerowe wyposażone: w biurko z regulowaną wysokością blatu dla studentów niepełnosprawnych ruchową, w komputer z klawiaturą dla osób niedowidzących wraz z oprogramowaniem powiększającym i automatycznie czytającym tekst znajdujący się na ekranie komputera. Ponadto na wyposażeniu czytelni bibliotecznej znajduje się powiększalnik tekstu.

Uczelnia czyni wszelkie starania, aby zapewnić studentom niepełnosprawnym jak najlepsze warunki do pełnego udziału w procesie kształcenia. Celem uczelni jest wyrównywanie szans edukacyjnych studentów niepełnosprawnych, diagnozowanie, na podstawie przeprowadzanych ankiet potrzeb i problemów związanych z procesem kształcenia oraz szukanie najlepszych sposobów umożliwiających ich zaspakajanie i rozwiązywanie.

W celu określenia potrzeb studentów z niepełnosprawnościami Zarządzeniem nr 5/14 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku z dnia 24 lutego 2014 r. została wprowadzona ankieta. Prosimy o jej wypełnienie i dostarczenie do Działu Nauczania (ul. Mechaników 3, pok. nr 12). Zebrane informacje pozwolą na poznanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami i przygotowanie odpowiednich usług.

Skip to content