;

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie od NNW i OC dla studentów PANS we Włocławku

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwego wypadku jest dobrowolne, jednak zaleca się jego powszechność, aby w czasie zaistnienia wypadku każdy ze studentów naszej Uczelni mógł skorzystać z odszkodowania.
Ubezpieczenie się zalecane jest szczególnie tym studentom, którzy w bieżącym roku akademickim zobowiązani są realizować praktykę zawodową/zajęcia praktyczne. Każdy student skierowany do zakładu pracy na studencką praktykę zawodową zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie, iż takie ubezpieczenie posiada.

 

ubezpieczenie nnw w roku akademickim 2022/2023

W roku akademickim 2022/2023 umowa ubezpieczenia studentów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) została zawarta z firmą InterRisk VIENNA INSURANCE GROUP Centrala 77, ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa 

 • okres ubezpieczenia: od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.
 • Składka na ubezpieczenie: 52 zł
 • Suma ubezpieczenia: 25 000 zł

Przystąpić do ubezpieczenia można wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej – UBEZPIECZ SIĘ  

Załączniki:
Oferta ubezpieczenia – pobierz
Ogólne Warunki Ubezpieczenia OWU Edu Plus – pobierz
Tabela norm uszczerbku na zdrowiu – pobierz

Osoba do kontaktu

CUK Przemysław Krysztofiak
tel. 508 730 508
przemyslaw.krysztofiak@damo.pl

Oferta ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej studenta pielęgniarstwa

Przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody w mieniu lub na osobie wynikłe z wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, wynikłe z wykonywania działalności leczniczej, w tym podczas studenckich praktyk zawodowych, zajęć praktycznych i staży oraz posiadania mienia służącego do wykonywania działalności leczniczej.  
 • okres ubezpieczenia: od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.
 • Składka na ubezpieczenie: 20 zł
 • Suma ubezpieczenia: 12 500 EUR na jedno zdarzenie, 12 500 EUR na wszystkie zdarzenia.

Załączniki:
Oferta ubezpieczenia – pobierz
Ogólne Warunki Dobrowolnego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Udzielającego Świadczeń Zdrowotnych – pobierz

Osoby do kontaktu

Joanna Rogowicz
UBEZPIECZENIA
Tel. 29 764 75 66, 608199 888


Hanna Zawidzka
PUZ we Włocławku

Dział Nauczania
tel. 698 075 483 
hanna.zawidzka@pans.wloclawek.pl 

Ubezpieczenie zdrowotne studentów

Na mocy obowiązującego Regulaminu zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 85/08 Rektora PWSZ we Włocławku z dnia 24 października 2008 r. obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studenta kształcącego się w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym jest nałożony na:

1. rodziców studenta:

 • do 26 roku życia, jeżeli jest na ich wyłącznym utrzymaniu

2. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku:

 • u kończył 26 rok życia
 • do 26 roku życia, jeżeli nie jest na wyłącznym utrzymaniu rodziców

Przypominamy, że studenci, którzy zgłaszają się do ubezpieczenia zdrowotnego nie mogą:

 • pozostawać w stałym stosunku pracy z jakimkolwiek pracodawcą,
 • być zatrudnieni tymczasowo na umowę o pracę lub umowę zlecenia,
 • być zarejestrowani jako bezrobotni w Urzędzie Pracy,
 • prowadzić działalności gospodarczej ani współpracować z osobami prowadzącymi działalność,
 • posiadać ubezpieczenia z innego tytułu (np. pracujący współmałżonek).

W chwili zaistnienia jakiejkolwiek z wymienionych sytuacji student zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu.

Studenci, którzy spełniają warunki wymienione w pkt. 2 powinni zgłosić się do pracownika Kwestury (ul. 3 Maja 17, pok. 12) z następującymi dokumentami:

 • dowodem osobistym
 • aktualną legitymacją studencką,
 • nr PESEL

W przypadku udzielenia informacji niezgodnych z prawdą grozi odpowiedzialność karna na mocy art. 233 § 1 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 r. nr 88, poz. 553 z późniejszymi zmianami).

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studentów przez Uczelnię wygasa z dniem ukończenia szkoły wyższej albo skreślenia z listy studentów.

Za termin ukończenia studiów wyższych uważa się termin obrony pracy dyplomowej, nie dłużej jednak niż do 30 września roku akademickiego, w którym student zaliczył ostatni semestr
studiów przewidziany planem studiów.

Skip to content