fbpx

O Uczelni

Państwowa Uczelnia Zawodowa to uczelnia z prawie 20 letnim stażem

Jesteśmy jedyną tego typu uczelnią wyższą w województwie kujawsko-pomorskim. W ramach uczelni funkcjonują trzy instytuty: Instytut Humanistyczny (Zakład Pedagogiki, Zakład Filologii Angielskiej, Zakład Nowych Mediów), Instytut Nauk Społecznych i Technicznych (Zakład Zarządzania, Zakład Inżynierii Zarządzania,  Zakład Informatyki, Zakład Administracji, Zakład Mechaniki i Budowy Maszyn, Zakład Finansów i Rachunkowości) oraz Instytut Nauk o Zdrowiu.

W PUZ we Włocławku działają również jednostki ogólnouczelniane: Biblioteka, Centrum Studiów Podyplomowych, Studium Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Wydawnictwo. 

KSZTAŁCIMY NA WSZYSTKICH KIERUNKACH STUDIÓW WEDŁUG NOWOCZESNYCH PROGRAMÓW ZBUDOWANYCH W OPARCIU O EFEKTY UCZENIA SIĘ

Część zajęć prowadzona jest metodą e-learningu. Prowadzimy studia licencjackie (filologia angielska, pedagogika, nowe media i e-biznes, pielęgniarstwo, administracja, finanse i rachunkowość, zarządzanie), inżynierskie (mechanika i budowa maszyn, informatyka, inżynieria zarządzania),  magisterskie uzupełniające (pielęgniarstwo, menedżerskie studia finansowo-prawne ) oraz jednolite magisterskie (prawo, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna). 

Oferujemy też studia w systemie popołudniowo-weekendowym

Oferta studiów w systemie popołudniowo-weekendowym skierowana jest do kandydatów, którzy chcą uzupełnić wykształcenie lub zdobyć nowe kwalifikacje, ale ze względu np. na pracę nie mogą podjąć nauki w trybie całodziennych zajęć. Studiowanie w trybie popołudniowo-weekendowym jest bezpłatne. 

Przygotowaliśmy dla ciebie nowoczesną bazę dydaktyczną

Bazę dydaktyczną uczelni stanowią cztery zespoły budynków, nowocześnie wyposażone w sale ćwiczeń, sale wykładowe, aule oraz laboratoria. Biblioteka uczelniana dysponuje bogatym księgozbiorem wydawnictw drukowanych i elektronicznych dostosowanych do potrzeb dydaktycznych.

W uczelni funkcjonuje informatyczny system zarządzania uczelnią i procesem dydaktycznym, dzięki któremu studenci mają kontakt z uczelnią z dowolnego miejsca na świecie. PUZ we Włocławku dysponuje własnym Domem Studenta.

0
Kierunków
0
Specjalności
1500
Absolwentów
0
lat na rynku

Misja Państwowej uczelni Zawodowej jako silnego, regionalnego ośrodka edukacyjnego zajmującego się transferem wiedzy do praktyki

  • Kształcenie według nowoczesnych standardów edukacyjnych wysoko wykwalifikowanych kadr na kierunkach ściśle powiązanych z gospodarką regionu i kraju.
  • Kształtowanie nowoczesnego człowieka otwartego na nowe doświadczenia, mobilnego na rynku pracy, kreatywnego i skutecznego w realizacji aspiracji intelektualnych i zawodowych.
  • Przygotowanie młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim poprzez rozwijanie poczucia podmiotowości społecznej, obowiązku respektowania dobra wspólnego oraz kształtowania cnót obywatelskich, tj. równość praw, sprawiedliwości, solidarności.
Rektor-Robert-Musiałkiewicz

dr Robert Musiałkiewicz, prof. PUZ

Rektor
Ewa-Podlewska

dr Ewa Podlewska, prof. PUZ

Prorektor ds. Nauczania i Studentów
Jolanta Laskowska kopia

dr Jolanta Laskowska
Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych i Technicznych

Beata Haor

dr Beata Haor, prof. PUZ
Pełnomocnik Rektora ds. Działalności Naukowej

Paweł Sobierajski

dr Paweł Sobierajski, prof. PUZ
Dyrektor Instytutu Humanistycznego

Marcin Kacprowicz

dr inż. Marcin Kacprowicz
Z-ca Dyrektora Instytutu Nauk Społecznych i Technicznych

Aneta Woźniak

mgr Aneta Woźniak
Dyrektor Administracyjny

rada uczelni 2021 - 2024

Marcin Ligowski – Przewodniczący Rady Uczelni
Monika Kamper-Kubańska – Członek Rady Uczelni
Michał Korolko – Członek Rady Uczelni
Fabian Nalikowski – Członek Rady Uczelni
Mariola Rybka – Członek Rady Uczelni
Alan Sarbinowski – Członek Rady Uczelni 
Małgorzata Wilińska – Członek Rady Uczelni

Senat PuZ we Włocławku w kadencji 2020 - 2024

dr Robert Musiałkiewicz, prof. PUZ – Przewodniczący Senatu – Rektor
dr Ewa Podlewska, prof. PUZ – Członek Senatu – Prorektor ds. Nauczania i Studentów
dr n. med. Beata Haor, prof. PUZ – Członek Senatu – Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu
dr Paweł Sobierajski, prof. PUZ – Członek Senatu – Dyrektor Instytutu Humanistycznego
dr Jolanta Laskowska – Członek Senatu – Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych i Technicznych
dr inż. Marcin Kacprowicz – Członek Senatu – Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Społecznych i Technicznych
dr Karolina Kaszlińska, prof. PUZ – Członek Senatu
dr n. med. Dorota Kochman, prof. PUZ – Członek Senatu
mgr Marta Waszin – Członek Senatu
mgr Joanna Przybylska – Członek Senatu
mgr Katarzyna Chymkowska – Członek Senatu
mgr Adrianna Sobczyńska – Członek Senatu

Przedstawiciele studentów w roku akademickim 2021/2022

Dawid Iglewski
Przemysław Pawłowski
Krystian Wiśniewski  

Skip to content