fbpx

Zarządzanie

Specjalność: Projektowanie i rozwój przedsiębiorstwa

Specjalność: HR w biznesie

Specjalność: Zarządzanie sprzedażą

DZIEDZINA: praktyczny

Profil kształcenia: praktyczny

POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Forma studiów: stacjonarne

CZAS TRWANIA STUDIÓW: 3 lata, 6 semestrów

Ogólna charakterystyka studiów

Absolwent kierunku Zarządzanie posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o zarządzaniu. Posiada umiejętności menedżerskie w zakresie budowania przywództwa, kierowania zespołem, rozwiązywania konfliktów, prowadzenia negocjacji i rozmów biznesowych. Posiada podstawową wiedzę z zakresu prawa, etyki i socjologii. Posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Absolwent kierunku Zarządzanie jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności. Potrafi samodzielnie rozpocząć i prowadzić działalność gospodarczą. Realizując jedną z dwóch specjalności posiada dodatkową wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne:

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent specjalności projektowanie i rozwój przedsiębiorstwa posiada wiedzę potrzebną do założenia i prowadzenia własnej firmy oraz wiedzę dotyczącą podstaw prawnych, ekonomiczno-organizacyjnych, analitycznych i zarządczych właściwych dla przedsiębiorstw. Absolwent posiada umiejętność analizy otoczenia przedsiębiorstwa, w szczególności rynkowego i konkurencyjnego firmy, analizy zasobów wewnętrznych przedsiębiorstwa, planowania strategii rozwoju i działania przedsiębiorstwa, a także jego strategii marketingowych. Absolwent tej specjalności jest także przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku zarządzanie w ramach dowolnej specjalności. 

Absolwent specjalności HR w biznesie zdobywa rzetelną i fachową wiedzę dotyczącą najnowszego instrumentarium gospodarowania zasobami pracy i rynku pracy w gospodarce opartej na wiedzy. Jest wykwalifikowanym specjalistą, potrafiącym realizować nowoczesne strategie zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Posiada umiejętności pozwalające na samodzielne kierowanie planowaniem zatrudnienia, rekrutacją i doborem pracowników, szkoleniem i doskonaleniem zawodowym oraz potrafi budować efektywne systemy motywowania do pracy i okresowych ocen pracowniczych. Absolwent tej specjalności jest także przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku zarządzanie w ramach dowolnej specjalności.

Absolwent specjalności zarządzanie sprzedażą nabywa kompetencje niezbędne do skutecznego i efektywnego realizowania procesów sprzedażowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych. Jest przygotowany  do pracy w roli menadżera sprzedaży, jak również osoby reprezentującej interesy klientów m.in. dzięki zajęciom opartych na metodach symulujących sytuacje występujące w sprzedaży. Absolwent posiada umiejętności i kompetencje ułatwiające mu objęcie średnich i wyższych funkcji kierowniczych w zakresie zarządzania działami sprzedaży (handlowymi) oraz działami obsługi klientów. Posiada również wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Absolwent tej specjalności jest także przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku zarządzanie w ramach dowolnej specjalności.

Co po studiach?

Absolwent kierunku zarządzanie otrzymuje dyplom ukończenia studiów I stopnia i tytuł zawodowy licencjata. Ukończenie studiów I stopnia uprawnia absolwenta  do podjęcia studiów II stopnia. 

perspektywy zatrudnienia

  • Główny księgowy,
  • Specjalista w jednostkach administracji państwowej lub samorządowej,
  • Doradca podatkowy
    Specjalista zarządzania finansami,
  • Dyrektor finansowy
    Specjalista w firmach ubezpieczeniowych, bankach, izbach i urzędach skarbowych,
  • Doradca finansowy,
  • Własna działalność gospodarcza.

Wiesz już, co chcesz studiować?

Zrób kolejny krok i zacznij studia w PUZ

Opłaty za postępowanie rekrutacyjne

Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2021/2022 w PUZ we Włocławku wynosi 85,00 zł.

Opłaty można dokonać za pośrednictwem poczty (druk przekazu do pobrania w IRK) lub przelewem na rachunek bankowy nr: 72 1540 1069 2001 8720 6079 0001

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia jest bezzwrotna!

Z opłaty zwolnieni są wychowankowie domów dziecka oraz pełne sieroty, które nie ukończyły 25 lat oraz osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Terminy rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

Rekrutacja elektroniczna: od 7 czerwca 2021 r. do 20 lipca 2021 r.
Termin składania dokumentów od 21 czerwca 2021 r. do 20 lipca 2021 r
Termin egzaminu sprawdzającego stopień znajomości języka angielskiego oraz znajomości języka polskiego (dotyczy kandydatów cudzoziemców): 22 lipca 2021 r.
Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego 23 lipca 2021 r.

Skip to content