fbpx

Zarządzanie

Specjalność: Projektowanie i rozwój przedsiębiorstwa

Specjalność: HR w biznesie

Specjalność: Zarządzanie sprzedażą

DZIEDZINA: praktyczny

Profil kształcenia: praktyczny

POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Forma studiów: stacjonarne

CZAS TRWANIA STUDIÓW: 3 lata, 6 semestrów

Ogólna charakterystyka studiów

Absolwent kierunku Zarządzanie posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o zarządzaniu. Posiada umiejętności menedżerskie w zakresie budowania przywództwa, kierowania zespołem, rozwiązywania konfliktów, prowadzenia negocjacji i rozmów biznesowych. Posiada podstawową wiedzę z zakresu prawa, etyki i socjologii. Posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Absolwent kierunku Zarządzanie jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności. Potrafi samodzielnie rozpocząć i prowadzić działalność gospodarczą. Realizując jedną z dwóch specjalności posiada dodatkową wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne:

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent specjalności projektowanie i rozwój przedsiębiorstwa posiada wiedzę potrzebną do założenia i prowadzenia własnej firmy oraz wiedzę dotyczącą podstaw prawnych, ekonomiczno-organizacyjnych, analitycznych i zarządczych właściwych dla przedsiębiorstw. Absolwent posiada umiejętność analizy otoczenia przedsiębiorstwa, w szczególności rynkowego i konkurencyjnego firmy, analizy zasobów wewnętrznych przedsiębiorstwa, planowania strategii rozwoju i działania przedsiębiorstwa, a także jego strategii marketingowych. Absolwent tej specjalności jest także przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku zarządzanie w ramach dowolnej specjalności. 

Absolwent specjalności HR w biznesie zdobywa rzetelną i fachową wiedzę dotyczącą najnowszego instrumentarium gospodarowania zasobami pracy i rynku pracy w gospodarce opartej na wiedzy. Jest wykwalifikowanym specjalistą, potrafiącym realizować nowoczesne strategie zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Posiada umiejętności pozwalające na samodzielne kierowanie planowaniem zatrudnienia, rekrutacją i doborem pracowników, szkoleniem i doskonaleniem zawodowym oraz potrafi budować efektywne systemy motywowania do pracy i okresowych ocen pracowniczych. Absolwent tej specjalności jest także przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku zarządzanie w ramach dowolnej specjalności.

Absolwent specjalności zarządzanie sprzedażą nabywa kompetencje niezbędne do skutecznego i efektywnego realizowania procesów sprzedażowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych. Jest przygotowany  do pracy w roli menadżera sprzedaży, jak również osoby reprezentującej interesy klientów m.in. dzięki zajęciom opartych na metodach symulujących sytuacje występujące w sprzedaży. Absolwent posiada umiejętności i kompetencje ułatwiające mu objęcie średnich i wyższych funkcji kierowniczych w zakresie zarządzania działami sprzedaży (handlowymi) oraz działami obsługi klientów. Posiada również wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Absolwent tej specjalności jest także przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku zarządzanie w ramach dowolnej specjalności.

Co po studiach?

Absolwent kierunku zarządzanie otrzymuje dyplom ukończenia studiów I stopnia i tytuł zawodowy licencjata. Ukończenie studiów I stopnia uprawnia absolwenta  do podjęcia studiów II stopnia. 

Studia dla pracujących w PUZ we Włocławku

Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku oferuje studia bezpłatne dla osób aktywnych zawodowo. Oferta skierowana jest do kandydatów, którzy chcą uzupełnić wykształcenie lub zdobyć nowe kwalifikacje, ale ze względu na pracę nie mogą podjąć nauki w trybie całodziennych zajęć.

Na studiach stacjonarnych dla pracujących zajęcia odbywają się po południu w wybrane dni tygodnia łącznie z sobotą. Taki tryb studiów umożliwia łączenie nauki z pracą. Studenci mają możliwość skorzystania z indywidualnej organizacji studiów, która oznacza, że student może indywidualnie ustalić terminy zaliczeń i egzaminów, nie musi też uczestniczyć w zajęciach, które kolidują z jego pracą (regulamin studiów dopuszcza 50 % nieobecności). Ponadto część zajęć studenci odbywają w formie e-learningu. Nie przyjeżdżając na uczelnię, oszczędzają czas, wysiłek i fundusze. Zajęcia są bezpłatne. 

Wiesz już, co chcesz studiować?

Zrób kolejny krok i zacznij studia w PUZ

Opłaty za postępowanie rekrutacyjne

Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2020/2021 w PUZ we Włocławku wynosi 85,00 zł.

Opłaty można dokonać za pośrednictwem poczty (druk przekazu do pobrania w IRK) lub przelewem na rachunek bankowy nr: 72 1540 1069 2001 8720 6079 0001

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia jest bezzwrotna!

Z opłaty zwolnieni są wychowankowie domów dziecka oraz pełne sieroty, które nie ukończyły 25 lat oraz osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Terminy rekrutacji na rok akademicki 2020/2021

Rekrutacja elektroniczna: od 23 września 2020 r. do 15 października 2020 r.
Termin składania dokumentów od 23 września 2020 r. do 15 października 2020 r
Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego 19 października 2020 r.

Skip to content